Τρίκαλα: Προσλήψεις εποχικού προσωπικού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2024 ΚΕΘΕΑ

Στα Τρίκαλα, ο Δήμος προσλαμβάνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 12 μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του Υποέργου, ήτοι έως 31-10-2023), συνολικά δώδεκα (12) ατόμα για την υλοποίηση των υποέργων 1, 2 και 5 της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ», στο πλαίσιο του «Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλία 2014–2020», Άξονας Προτεραιότητας 2.α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση».

Υποβολή αιτήσεων: από 29/9/2022 έως 10/10/2022

Για περισσότερες πληροφορίες στην  Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κου Χρήστου Βαβίτσα (τηλ. επικοινωνίας: 243 135 1182).

Δείτε εδώ την προκήρυξη: