Θεσσαλονίκη: Πρόσληψη Ψυχολόγου

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, για την λειτουργία του Οικοτροφείου για δέκα πέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ της ΕΕΠΑΑ, (περιοχή Πυλαίας Θεσσαλονίκης), προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης Επιστημονικά Υπευθύνου, με σχέση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος πρέπει να διαθέτει τα τυπικά προσόντα:

– ειδικότητας του Ψυχολόγου και

– να διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στη διεύθυνση Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή Μονάδων και Προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής επανένταξης, ή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία πέντε (5) ετών σε ανάλογες Μονάδες.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Βιογραφικό Σημείωμα
  3. Αντίγραφο Σπουδών
  4. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
  5. Φωτοτυπία ταυτότητας
  6. Λοιπά στοιχεία σύμφωνα με την αίτηση εφόσον υπάρχουν

Η επιλογή του υποψηφίου θα γίνει από επιτροπή που θα ορίσει με απόφασή του το Δ.Σ της Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.), ενώ για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις.

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη εμπειρία σε άτομα με αυτισμό.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον Φορέα σε έντυπη μορφή στα γραφεία της ΕΕΠΑΑ, Αθηνάς 2, Μοναστηράκι ή στο email mailto:gspap@autismgreece.gr 

ΕΝΤΥΠΟ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_10-2022.pdf

Πηγή: http://www.autismgreece.gr/