Θέση εργασίας Υπεύθυνου Προμηθειών στην Αθήνα

Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση ΖΕΥΞΙΣ, αναζητά ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, στην Αθήνα.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και αφορά πενθήμερη εργασία, 40 ώρες την εβδομάδα.

Απαραίτητα Προσόντα

– Πτυχίο Π.Ε. κατά προτίμηση Οικονομικής Κατεύθυνσης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Logistics.

– Εμπειρία σε ανάλογη θέση.

– Άριστη γνώση των διαδικασιών και των τεχνικών προμηθειών.

– Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

– Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ

– Γνώση της ενιαίας ταξινόμησης για δημόσιους διαγωνισμούς (CPV)

– Εμπειρία στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων βάσει του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Επιθυμητά Προσόντα
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
– Προϋπηρεσία σε οργάνωση/φορέα της κοινωνίας των πολιτών

Περιγραφή καθηκόντων & Βασικές Αρμοδιότητες

– Επικοινωνία με τους συντονιστές πεδίου  για τη συγκέντρωση των αναγκών σε προμήθειες και υπηρεσίες

– Διενέργεια διαδικασιών  προμηθειών και σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ζεύξις και σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (εισήγηση για την επιλογή της διαδικασίας, σύνταξη απαραίτητων εγγράφων, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, χρήση ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ, άνοιγμα προσφορών, συμφωνητικά και απαραίτητες δημοσιεύσεις)

– Τήρηση του αρχείου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

– Τήρηση των φακέλων των προσφορών/ προσκλήσεων/ διαγωνισμών

– Συνεργασία με το οικονομικό τμήμα για την τήρηση των υποχρεώσεων προς το χρηματοδότη και για τις διαδικασίες πληρωμών

– Ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣ και κυρίως του ΚΗΜΔΗΣ προς απόκτηση ΑΔΑΜ τόσο για τις συμβάσεις, όσο και για τις πληρωμές των προμηθευτών.

– Έκδοση σχετικών αναφορών.

Εάν σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη θέση, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη συνημμένη αίτηση και να την αποστείλετε μέσω email στο

 hr@zeuxis.org.gr

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων
21 Ιουλίου 2024

Κατεβάστε την αίτηση

ΠΗΓΗ