Θέσεις εργασίας Ψυχολόγων σε Αθήνα και Πειραιά

Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση ΖΕΥΞΙΣ, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται  από το «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)» της δράσης «Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.) 2024-2025» αναζητά συνεργάτες

ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ

Πλήρους Απασχόλησης στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.) «ΟΙΚΟΣ» και «ΦΟΙΒΟΣ», στην Αθήνα και στον Πειραιά. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: PSY0624

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η αρχική σύμβαση θα είναι ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας 2 μηνών (δοκιμαστική), με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου, στις 31/7/2025.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και αφορά σε 5νθήμερη και 40ωρη εβδομαδιαία εργασία,  σε  κυλιόμενο  ωράριο δυο βαρδιών (πρωινή και απογευματινή), συμπεριλαμβανομένων και Σαββατοκύριακων, ανάλογα με το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Κ.Φ.Α.Α.

Σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, θα διενεργούνται αξιολογήσεις για την πορεία και την εξέλιξη του συνεργάτη.

Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης ή παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας, η ΖΕΥΞΙΣ δύναται να διακόψει τη σύμβαση εργασίας και να προβεί σε αντικατάστασή του.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 •  Πτυχίο ΠΕ Ψυχολογίας

 •  Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Β1/Β2).

 •  Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου η οποία είναι επιθυμητό να αποδεικνύεται: α) με Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, β)Τίτλους σπουδών ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.

 •  Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή/και βεβαίωση εγγραφής στον οικείο επαγγελματικό σύλλογο

 •  Επιθυμητή η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός έτους συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας

 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Προσωπικό ενδιαφέρον και αντίληψη/συναίσθηση των προκλήσεων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει

 • Ομαδικότητα και επικοινωνιακές δεξιότητες

 • Ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων, αμεροληψία και αντικειμενική κρίση

 • Ευελιξία και προθυμία να ανταποκριθεί σε έκτακτες ανάγκες

 • Σεβασμό στη διαφορετικότητα και στη μη διάκριση

 • Εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα

 • Διάθεση εξέλιξης (ενημέρωσης, επιμόρφωσης ή κατάρτισης)


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

 1. Η αξιολόγηση της ψυχικής υγείας των ωφελούμενων και η σύνταξη ψυχολογικής εκτίμησης.

 2. Η οργάνωση και συμμετοχή σε ομαδικές και ατομικές συνεδρίες για την ψυχολογική υποστήριξη και ανάπτυξη δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων.

 3. Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ανηλίκων.

 4. Η ψυχοκοινωνική πλαισίωση και υποστήριξη των ανηλίκων σε συνεργασία με τον Κοινωνικό Λειτουργό ή άλλο μέλος της διεπιστημονικής ομάδας ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν (περιπτώσεις σύγκρουσης, προετοιμασία για συνέντευξη ή για επικείμενη απόφαση, επίσκεψη σε ιατρό/ νοσοκομείο, πρώτη φορά στο σχολείο ή έναρξη συμμετοχής σε μία δραστηριότητα, επανασύνδεση κ.λπ.).

 5. Η συνεργασία με τον Κοινωνικό λειτουργό για τη λήψη και αποτύπωση ορθού ψυχοκοινωνικού ιστορικού κατά την υποδοχή του ωφελούμενου.

 6. Η τήρηση του υποφακέλου στο ατομικό αρχείο του ωφελούμενου (π.χ. υπογεγραμμένες ατομικές συνεδρίες, παραπομπές κτλ.).

 7. Η παραπομπή των φιλοξενουμένων σε δομές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο βάσει της κατάστασης της ψυχικής υγείας τους.

 8. Η άμεση ενημέρωση του Συντονιστή ή/και του Επιστημονικά Υπεύθυνου και άλλων μελών της ομάδας κατά περίπτωση όταν κρίνει ότι κάποιος ωφελούμενος χρειάζεται ειδικό χειρισμό ή σε καταστάσεις που χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση και που δεν εμπίπτουν στη δική του αρμοδιότητα.

 9. Σε ετοιμότητα κλήσης κατά τη νυχτερινή βάρδια (η επιστημονική ομάδα αναλαμβάνει εκ περιτροπής).

Επιπλέον, ως Πρόσωπο αναφοράς:

 1. Έχει την ευθύνη κατάρτισης και επικαιροποίησης του Α.Σ.Δ. και σε συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα έχει την ευθύνη υλοποίησης των απαραίτητων ενεργειών για την επίτευξη των επιμέρους στόχων σύμφωνα με το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

 2. Σε συνεργασία με τον Επίτροπο, προβαίνει στην αξιολόγηση και επικαιροποίηση του βέλτιστου συμφέροντος του ανήλικου,

 3. Έχει την ευθύνη τήρησης και ενημέρωσης του ατομικού αρχείου των φιλοξενουμένων καθώς και των επιμέρους υποφακέλων (ιατρικό, ψυχοκοινωνικό, νομικό, εκπαιδευτικό κτλ.) από την υποδοχή έως την αποχώρηση τους.

 4. Υποστηρίζει τον ανήλικο στη διαδικασία ένταξης στο Κ.Φ.Α.Α., ήτοι α. ενημερώνει και συζητά με τον ανήλικο τους κανόνες φιλοξενίας του κέντρου, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, β. Αποτελεί το σταθερό πρόσωπο για τον ανήλικο και συναντιέται τακτικά (μία φορά την εβδομάδα) ή περισσότερο (ιδίως κατά την περίοδο προσαρμογής του στο Κέντρο και προετοιμασίας της αποχώρησής του) παρέχοντας κατευθύνεις σε θέματα υγείας, προσωπικής υγιεινής κ.α.). Ενημερώνει τον ανήλικο για την προσωρινή αντικατάσταση του σε περιόδους που απουσιάζει προγραμματισμένα (π.χ. εξαιτίας αδειών),

 5. Ενημερώνει εγκαίρως τον Συντονιστή για καταστάσεις που χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση και που δεν εμπίπτουν στη δική του αρμοδιότητα,

 6. Φροντίζει για την παροχή ιματισμού και ειδών ατομικής υγιεινής ή άλλων εξειδικευμένων ειδών ανάλογα με τις ανάγκες του ανηλίκου και σε συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό του Κ.Φ.Α.Α.

 7. Στηρίζει την ομαλή ένταξη του ανηλίκου σε δραστηριότητες εντός ή εκτός του Κ.Φ.Α.Α.

 8. Παρακολουθεί το ατομικό ημερήσιο πρόγραμμα του ανηλίκου και φροντίζει για την υλοποίησή του σε συνεργασία με τον Νοσηλευτή (τήρηση προγράμματος ιατρικής φροντίδας), τον Ψυχολόγο ή/και τον Επιστημονικά υπεύθυνο (ψυχοκοινωνική υποστήριξη), τον Εκπαιδευτικό (εκπαιδευτικές ανάγκες και πρόοδος), παράλληλα με τη συνοδεία τόσο σε δραστηριότητες που συμμετέχει εκτός του Κ.Φ.Α.Α. όσο και σε προσωπικές του υποθέσεις (π.χ. υπηρεσία ασύλου, νοσοκομεία, κ.λπ.).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς υποβολή της υποψηφιότητας (βλ. παρακάτω)

μέχρι και 28/7/2024. 

Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση

 hr@zeuxis.org.gr 

υπόψη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού αναγράφοντας στο θέμα «Ψυχολόγος Πλήρους Απασχόλησης στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.)- Κωδικός θέσης: PSY0624»

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 1. Αίτηση (επισυνάπτεται στο τέλος της πρόσκλησης)

 2. Βιογραφικό Σημείωμα

 3. Φωτοαντίγραφο/α του/ων τίτλου/ων σπουδών και της άδειας άσκησης επαγγέλματος

 4. Στοιχεία τεκμηρίωσης της προϋπηρεσίας σας

 5. Αντίγραφο/α Πιστοποιητικού/ών γνώσης ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχουν)

 6. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση γνώσης χρήσης Η/Υ (εφόσον υπάρχουν)

 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη από ΚΕΠ ή μέσω gov.gr, την οποία θα απευθύνετε προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στην οποία θα αναφέρετε τα παρακάτω:

  «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: δεν έχω καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα (εξαιρουμένων αυτών του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, της διατάραξης κοινής ησυχίας, της επαιτείας και οτιδήποτε δεν υποδεικνύει ιδιαίτερης βαρύτητας παραβατική συμπεριφορά) και ιδίως για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, παιδεραστία, σεξουαλική κακοποίηση, για εγκλήματα διακινδύνευσης της ζωής, εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας, εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα κατά περιουσιακών αγαθών»

 8. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (έκδοση τελευταίων 2 μηνών). Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο, παρακαλούμε να μας προσκομίσετε αντίγραφο της αιτήσεως που έχετε καταθέσει για την έκδοσή του. Για άμεση έκδοση, χρησιμοποιήστε την πλατφόρμα gov.gr μέσω του συνδέσμου: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

Κατά την συνέντευξη, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι με την υποβολή της αίτησης για την θέση εργασίας, δηλώνουν ταυτόχρονα τη συγκατάθεσή τους προς την ΖΕΥΞΙΣ, όπως η τελευταία επικοινωνήσει με προηγούμενους εργοδότες τους και αναζητήσει συστάσεις – μεταξύ άλλων – σχετιζόμενες με την συμπεριφορά τους αναφορικά με ανάρμοστη συμπεριφορά σχετικά με αδικήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κατάχρησης. Η ύπαρξη περιστατικών ανάρμοστης συμπεριφοράς αναφορικά με τέτοια αδικήματα αποτελεί σαφώς λόγο απόρριψης της αίτησης εργασίας από την ΖΕΥΞΙΣ και σε περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος απέκρυψε σχετικές πληροφορίες ή προέβη σε ψευδή δήλωση, αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, εφόσον αυτή συναφθεί. Ταυτόχρονα ισχύουν οι διατάξεις περί ψευδούς δήλωσης και η ΖΕΥΞΙΣ επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα διενεργηθεί σε δύο (2) στάδια από ομάδα αξιολόγησης που αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) άτομα και έχει οριστεί εγγράφως από το Νόμιμο Εκπρόσωπο.

1Ο Στάδιο αξιολόγησης τυπικών προσόντων όπως προκύπτουν από το φάκελο του κάθε υποψηφίου και

2Ο  Στάδιο διεξαγωγής συνεντεύξεων από το νόμιμο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο ή από εξουσιοδοτημένη ομάδα διεξαγωγής συνεντεύξεων ή από την ομάδα αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι που καλούνται σε συνέντευξη, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αξιολογούνται και κατατάσσονται κατά σειρά κατάταξης με βάση την βαθμολογία που συγκέντρωσαν.

Κριτήρια βαθμονόμησης

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

Εμπειρία σε συναφή θέση

38%

Επίπεδο γλώσσας και γνώση δεύτερης γλώσσας

18%

Πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ

6%

Συνέντευξη

38%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

Τα αποτελέσματα των σταδίων (1) και (2) καταγράφονται αναλυτικά σε πίνακα ο οποίος εγκρίνεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο.

Από τον πίνακα προκύπτει η σειρά κατάταξης των υποψηφίων, ώστε να αξιοποιηθεί σε περίπτωση μη ανάληψης καθηκόντων ή αποχωρήσεων ή πρόσληψης επιπλέον προσωπικού λόγω αναγκών της συγκεκριμένης Δράσης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

Η αξιολόγηση των τυπικών προσόντων και των βιογραφικών θα ολοκληρωθεί στις 29/07/2024.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη, θα ειδοποιηθούν μέσω email ή τηλεφωνικά.

Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων θα πραγματοποιηθεί στις 30-31/07/2024.

Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής κι πρόσληψης να εκκινήσουν πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ενημέρωση όλων των υποψηφίων που δεν θα επιλεγούν.

Σε περίπτωση τροποποίησης των ημερομηνιών, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω email ή τηλεφωνικά.

 Κατεβάστε την αίτηση