ΣΜΥ: Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), προκήρυξε την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής, με έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025.

Υποβολή Αιτήσεων

Η υποβολή της αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη, καθώς και των ελλιπών δικαιολογητικών που θα συμπεριλαμβάνονται στην αναρτηθείσα κατάσταση, θα γίνεται σε κλειστό φάκελο προσωπικά από τους υποψηφίους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ή με συστημένες επιστολές μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή εταιρειών Ταχυμεταφορών (με ευανάγνωστη ημερομηνία παραλαβής του φακέλου από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή των εταιρειών Ταχυμεταφορών) στη διεύθυνση:

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης, Στρατόπεδο «Καβράκου», οδός Τσιτσάνη, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα,

μέχρι 30 Απριλίου 2024 το αργότερο.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα ελλιπή δικαιολογητικά που συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση που θα αναρτηθεί την 14 Μαΐ 2024 στην ιστοσελίδα στης Σχολής https://smy.army.gr, το αργότερο μέχρι την 17 Μαΐ 2024.

Μετά την 30 Απριλίου 2024, κανένα έγγραφο δεν θα γίνει αποδεκτό, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 7στ και της παραγράφου 9β της παρούσας.

Αποζημίωση
Η ωριαία αποζημίωση των προσληφθέντων ωρομισθίων καθηγητών, καθορίζεται από τις διατάξεις της εκάστοτε Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομίας, βάσει των προσόντων που απαιτεί η προκήρυξη και για τα οποία μοριοδοτήθηκαν.

Σίτιση

Το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής έχει τη δυνατότητα να σιτίζεται στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Τρικάλων.

Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από:

α. Τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών – Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης (Στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ», οδός Τσιτσάνη, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα) κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00.

β. Στο τηλέφωνο 2431432203

γ. Από την ιστοσελίδα της Σχολής (smy.army.gr) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: smy-tpee@army.gr).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ