Ρέθυμνο: 10 νέες προσλήψεις

Ο Δήμος Ρεθύμνου ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη αναγκών έναντι αντιτίμου της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού, Μουσικής Παιδείας, που εδρεύει στο Δήμο Ρεθύμνου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Εικαστικά Εργαστήρια Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΠΕ ΖΩΓΡΑΦΩΝ

ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΔΕ ΚΕΡΑΜΙΣΤΩΝ

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά prosopiko@rethymno.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Ρεθύμνης, Μαρκέλλου 25-74100 Ρέθυμνο, απευθύνοντάς την υπόψιν κας Παπαδοπούλου Μαρία.

Τηλ. επικοινωνίας: 2831054626

Δείτε την προκήρυξη