Πρόσληψη Ψυχολόγου για τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια

(1) νέα θέση Ψυχολόγου

της Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης

της Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ».

Οι εργαζόμενοι/ες θα εργάζονται με κυλιόμενο ωράριο, πέντε (5) ημέρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ψυχολόγου από Δημόσιο Φορέα (Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα ή ΤΕΙ αντίστοιχου τομέα ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής).

• Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας.

• Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

• Πτυχίο άριστης γνώσης αγγλικής από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα (Γ2).

• Πιστοποίηση βασικών γνώσεων χειρισμού Η/Υ (Microsoft Word, Excel, Internet) από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα.

• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

• Επαγγελματική εμπειρία στην τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης σε ευπαθείς ομάδες, συμπεριλαμβανομένων τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ + κοινότητας.

Ατομικές Δεξιότητες:

• Ομαδικό πνεύμα

• Επικοινωνιακό προφίλ

• Ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων

• Σεβασμό στη διαφορετικότητα

• Διάθεση εξέλιξης (κατάρτιση, επιμόρφωση, ενημέρωση)

• Δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής.

Ο/Η Ψυχολόγος της Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης:

• Έχει την ευθύνη της απάντησης στις τηλεφωνικές κλήσεις κατά την διάρκεια των οποίων ακούει µε ενσυναίσθηση κάθε άτομο που καλεί και παράλληλα παρέχει πληροφόρηση για την ταυτότητα του φορέα καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

• Δημιουργεί Ατομικό Φάκελο ωφελούμενου ατόμου με καταγραφή των στοιχείων που αφορούν στην ημερομηνία, στο αίτημα, στην περιοχή, στο τηλέφωνο, στα δημογραφικά στοιχεία, στο είδος της ανάγκης ή/και του προβλήματος, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο πληροφορήθηκε για τη δράση. Παράλληλα, συντάσσει έντυπο με σχόλια και παρατηρήσεις.

• Διαβιβάζει τον ατομικό φάκελο του ωφελούμενου ατόμου, καθώς και το συμπληρωμένο έντυπο στον/στην Συντονιστή/στρια της Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης.

• Συμμετέχει στις συναντήσεις στελεχών της Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης για τον συντονισμό των ενεργειών/δράσεων της Τηλεφωνικής Γραμμής.

Στο πλαίσιο του κώδικα δεοντολογίας του προσωπικού και του κώδικα δεοντολογίας του προγράμματος, οφείλει να λειτουργεί στο πλαίσιο του επαγγελματικού του ρόλου, να διατηρεί μια επαγγελματική σχέση με τους ωφελούμενους να μην μοιράζεται τα προσωπικά του δεδομένα και να μην δημιουργεί σχέσεις εξάρτησης, να μην αποδέχεται δώρα από τους ωφελούμενους ή οποιοδήποτε χρηματικό πόσο.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή

από τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024 έως

την Τρίτη 16 Ιουλίου 2024 ώρα 12:00.

Στον φάκελο της αίτησης θα αναγράφονται τα ακόλουθα:

Προς: Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο ΝΟΣΤΟΣ
Διεύθυνση: Νοταρά 45 και Μετσόβου 30 Τ.Κ. 10683 Αθήνα
Διεύθυνση Προσωπικού για την Προκήρυξη Ψυχολόγου της Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης της Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ».

Ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα.

2. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (βλ. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνημμένη στην Προκήρυξη στο www.nostos.org.gr)

3. Φωτοαντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας (για τους/τις Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ), ταυτότητα ομογενούς (για τους/τις Έλληνες/ιδες ομογενείς) ή φωτοαντίγραφο της νόμιμης άδειας παραμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών (π.χ. ταυτότητα αναγνωρισμένου πρόσφυγα, δελτίου αιτούντος ασύλου).

4. Ευκρινές αντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστημιακής.

5. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.

6. Πτυχίο άριστης γνώσης αγγλικής από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα (Γ2).

7. Πιστοποίηση βασικών γνώσεων χειρισμού Η/Υ (Microsoft Word, Excel, Internet) από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα.

8. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της προϋπηρεσίας (δυνατότητα εκτύπωσης με τους κωδικούς taxisnet από το www.gov.gr) ή/και βεβαίωση προϋπηρεσίας από εργοδότες

9. Βεβαίωση του φορέα στον οποίο οι υποψήφιοι/ες παρείχαν τις εθελοντικές υπηρεσίες τους, όπου θα αναφέρονται το όνομα και το είδος του φορέα, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο/η υποψήφιος/α παρείχε τις υπηρεσίες του/της και το είδος των υπηρεσιών στην περίπτωση που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα (εάν υπάρχει).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τρίτη 16 Ιουλίου ώρα 12:00. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις αποσταλούν με ταχυδρομείο, δεκτές θα είναι εκείνες που θα έχουν ημερομηνία αποστολής έως και την καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης (δηλ. 16/07/2024) και πριν την διεξαγωγή των συνεντεύξεων.

Ο χρόνος αξιολόγησης πληρότητας φακέλων και δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17/07/2024.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 18/07/2024.

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προβαίνει στην αξιολόγησή των υποψηφίων και τον υπολογισμό των κριτηρίων. Στη συνέχεια, προβαίνει στην κατάρτιση πίνακα κατάταξης και στην ανάρτησή του στο διαδίκτυο την Παρασκευή 19/07/2024. Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί από τον φορέα με βάση τον πίνακα κατάταξης.

Τέλος, σε περίπτωση ενστάσεων, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ ο τελικός πίνακας κατάταξης στις 25/07/2024.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΠΗΓΗ