Πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού και ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας

Ο Δήμος Βέροιας ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [διάρκειας οκτώ (8) μηνών], δύο (2) άτομα, ειδικοτήτων ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας (Ζωικής Παραγωγής) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά

– είτε αυτοπροσώπως,

– είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Βέροιας, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοικητικό, Γραφείου ΠροσωπικούΜητροπόλεως 46, Τ.Κ. 59132 Βέροια, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κας Κυριακής Καλιάνη (τηλ. επικοινωνίας: 23313 50629).

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών

από 6 Ιουλίου 2024 έως και 15 Ιουλίου 2024

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΗΓΗ