Πρόσληψη Κοινωνικών Λειτουργών, Ειδικού Παιδαγωγού και Διοικητικού υπαλλήλου για 12 μήνες

Ο Δήμος Ιλίου, θα προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης “Συνέχιση Λειτουργίας Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας (Κεντρική Δομή 7 Παράρτημα Ρομά) στο Δήμο Ιλίου” με κωδικό ΟΠΣ 6002451, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2021 – 2027».

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

  • ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

  • ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

  • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της, έως δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη της Πράξης.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ιλίου, Κάλχου 48-50, Ίλιον, Τ.Κ. 131-22, Ίλιον, Αττικής, απευθύνοντάς την στο γραφεία του Τμήματος Προσωπικού και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Μέττου Αγγελικής και κας Φορτσερά Χρυσούλας (τηλ επικοινωνίας: 2132030003, 2132030106, 2132030117, 2132030105, 2132030123, και 2132030126).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ιλίου και στο δικτυακό του τόπο (www.ilion.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΗΓΗ