Καρπενήσι: Ξεκινούν οι αιτήσεις για πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού

καρπενήσι

Στο Καρπενήσι το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων, ανακοίνωσε την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά πέντε (5) ατόμων για δώδεκα (12) μήνες, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του. 

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

  • ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

  • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  • ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια, σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. Δ1/οικ.43102/14387 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 3706/τ.Β ́/04-10-2019) «Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού»:

1. Προϋπηρεσία / Εμπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 60 μήνες)

2. Ειδική προϋπηρεσία / εμπειρία σε φορείς πρόνοιας (με ανώτατο όριο τους 48 μήνες)

3. Χρόνος ανεργίας (από 1 έως 48 μήνες)

4. Αριθμός ανηλίκων τέκνων υποψηφίου/ας

5. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας

6. Αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας

7. Μονογονεϊκές οικογένειες

8. Υποψήφιος/α με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67% ή πάνω από 50% σε περίπτωση νοητικής στέρησης ή αυτισμού ή κώφωσης.

9. Υποψήφιος/α με ανήλικο τέκνο ή επιμέλεια ανηλίκου το οποίο έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.11 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, Προυσιωτίσσης 6, Τ.Κ. 36 100, Καρπενήσι, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού με την επισήμανση «ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ Θ.Χ.Π.Ε.» υπόψη κου Χαβέλου Ν. (τηλ.εποικ.: 22373-50502).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας ή της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας και του ΑΣΕΠ, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Υποβολή αιτήσεων Πέμπτη 7 Μαρτίου

Λήξη αιτήσεων Τρίτη 19 Μαρτίου 2024.

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των αιτήσεων και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2024