Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού έως 30 Ιουνίου 2024

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΚΠΠΚΜ), ανακοίνωσε την κατάρτιση καταλόγων για τη σύναψη συνολικά έντεκα (11) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 για την κάλυψη των κενών θέσεων επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID – 19 του ΚΚΠΠΚΜ, που προέκυψαν από τις παραιτήσεις/αποχωρήσεις προσωπικού που προσλήφθηκε με τις με αριθμ πρωτ. 948/2020 (ΑΔΑ: Ψ7ΑΞΟΞΧΣ-ΝΨ2), 2289/2020 (ΑΔΑ:ΩΙ7ΗΟΞΧΣ-Γ25), 2289Α/2020 (ΑΔΑ:61ΟΕΟΞΧΣ-Υ7Ξ) και 4293/2022 (ΑΔΑ:679ΜΟΞΧΣ-ΡΞΑ) ανακοινώσεις του ΚΚΠΠΚΜ.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

  • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

  • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

  • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ/ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

  • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η προσθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη μέρα της ανάρτησης ολόκληρης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του φορέα www.kkp-km.gr,  οποία περιλαμβάνει τον αριθμό ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί, τα απαιτούμενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail): covid24@kkpkm.gr

Στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος να αναφέρεται ρητά το ονοματεπώνυμο, η κατηγορία και η ειδικότητα του υποψηφίου για την οποία συμμετέχει στην προκήρυξη.

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων για την επισύναψη και αποστολή της αιτήσεως τους υπογεγραμμένης και σύμφωνα με το έντυπο του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά στην αίτηση τους μόνο τα απαιτούμενα διακιολογητικά, σε μορφή αρχείου pdf.

Προκήρυξη.pdf | ‘Εντυπο Αίτησης.pdf | Έντυπο Αίτησης.docx | ΚΥΑ.pdf | 1η Τροποποίηση ΚΥΑ.pdf | 2η Τροποποίηση ΚΥΑ.pdf

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΗΓΗ