Κοζάνη: Πρόσληψη Εργοθεραπευτή

Η ΕΨΥΚΑ, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία στο πλαίσιο της Ίδρυσης και Λειτουργίας Κινητής Μονάδας (ΚΜ4) Παιδιών και Εφήβων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕ Κοζάνης -Γρεβενών-Φλώρινας-Καστοριάς):

ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕ/ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ

Μορφή εργασίας: Εξαρτημένη Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης Ορισμένου χρόνου.

Τόπος Εργασίας: Κινητή Μονάδα Παιδιών και Εφήβων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Εργοθεραπείας ΑΕΙ/ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος,

– Άδεια Άσκησης επαγγέλματος

– Τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσία και εμπειρία στο χώρο της εργοθεραπείας ή και στο χώρο της ψυχικής υγείας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέτουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με τα δικαιολογητικά όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στο Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης, αυτοπροσώπως στα γραφεία του φορέα στη διεύθυνση Μοναστηρίου 107-109, 5ος όροφος Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη ή ταχυδρομικά με την ένδειξη

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΨΥΚΑ»

Η φόρμα της αίτησης συμμετοχής βρίσκεται στο παράρτημα Α ́ του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης.

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει

Παρασκευή 22-03-2024 και λήγει την

Παρασκευή 12-04-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλουν αιτήσεις μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι Παρασκευή 12-04-2024 και ώρα 15.00μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία της παραλαβής από την ΕΨΥΚΑ ).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες από 10.00 ́-14.00 ́ στο τηλ. 231 0 511207

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 107-109 – Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 511.431, 511.207 – FAX: 2310 502.691
e-mail: epsyka@otenet.gr | ιστοσελίδα: www.epsyka.gr

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΗΓΗ