Προσλήψεις Ψυχολόγων σε Αττική, Κόρινθο, Ξάνθη, Δράμα και Ορεστιάδα

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), ανακοίνωσε την πρόσληψη

8 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τις 31-12-2023, με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στελέχωσης των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Α. ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αμυγδαλέζας2 ΠΕ Ψυχολογίας

Β. ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ταύρου1 ΠΕ Ψυχολογίας

Γ. ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Κορίνθου2 ΠΕ Ψυχολογίας

Δ. ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ξάνθης1 ΠΕ Ψυχολογίας

Ε. ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Παρανεστίου Δράμας1 ΠΕ Ψυχολογίας

ΣΤ. ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Φυλάκιου Ορεστιάδας1 ΠΕ Ψυχολογίας

Η Α.Ε.Μ.Υ.Α.Ε., καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέτει τον Εργαζόμενο σε αντιστοίχου επιπέδου ειδικότητα από και προς τα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης

(α) Ταύρου –Αμυγδαλέζας –Κορίνθου και

(β) Δράμας –Ξάνθης,

όταν κρίνεται τούτο σκόπιμο για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της και για την εύρυθμη λειτουργία των Προ-Αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την αίτησή τους στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. μαζί με τα αναφερόμενα στην προκήρυξη παραστατικά/δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των τυπικών και πρόσθετα συνεκτιμώμενων προσόντων της ειδικότητας – θέσης που αιτούνται σε κλειστό φάκελο στο χρονικό διάστημα από

02/06/2023 έως και 16/06/2023,

ώρα 14.00 ως εξής:

α) να αποστείλουν ταχυδρομικά με φάκελο συστημένου ή με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ

β) να αποστείλουν μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών

Ως ημερομηνία αποστολής/υποβολής της αίτησης, θεωρείται

α) η ημερομηνία σφραγίδας των ΕΛΤΑ ή

β) της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς.

Δεκτές προς αξιολόγηση θα γίνουν οι υποψηφιότητες των ατόμων των οποίων οι αιτήσεις θα παραληφθούν από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της πρόσκλησης και συγκεκριμένα μέχρι και τις 20/06/2023, ώρα 14.00.

Αιτήσεις που θα παραληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για κάθε συμπληρωματική πληροφορία καθημερινά 12.00-14.00 στο τηλέφωνο 210.2420223.

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ Α.Ε.) ιδρύθηκε με το Ν.3293/2004 αναλαμβάνοντας την άμεση μετα-ολυμπιακή αξιοποίηση της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού. Αποτελεί Δημόσια Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΚΟ) που τελεί υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία ασκείται από τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και από τον Υπουργό Υγείας κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν.3429/2005 περί λειτουργίας των ΔΕΚΟ.

Πρωταρχική βασική δραστηριότητα της ΑΕΜΥ ΑΕ αποτέλεσε η λειτουργία και αξιοποίηση των υποδομών της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού, η οποία αποτελεί εποπτευόμενο φορέα της.

Η ΑΕΜΥ Α.Ε. εποπτεύει και διαχειρίζεται την Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, το Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κερατέας – Κ. Πρίφτης και το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ