Πρόγραμμα Κατάρτισης με επιδότηση 3.000 ευρώ

ΑΣΕΠ

Επιδοτούμενο πρόγραμμα Κατάρτισης

“Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην
Απασχόληση Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο
Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών”,

Το πρόγραμμα επιδοτείται με 5,00 €/ώρα παρακολούθησης και μπορούν να συμμετάσχουν 1.600 άνεργοι, από όλες τις Περιφέρειες της χώρας αρκεί να:

 • είναι εγγεγραμμένοι στον ΔΥΠΑ,
 • έχουν ηλικία 25-29 ετών,
 • είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ από τμήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή
 • είναι απόφοιτοι ΙΕΚ/ ΕΠΑΣ/ ΕΠΑΛ σε ειδικότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Οι ειδικότητες, στις οποίες θα καταρτιστούν και θα πιστοποιηθούν οι ωφελούμενοι, είναι:

 • Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων
 • Διαχειριστής Δικτύων
 • Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων
 • Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 • Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
 • Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής
 • Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce
 • Αναλυτής Συστημάτων Πληροφορικής (ICT Analyst)
 • Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής
 • Προγραμματιστής Ανοιχτού Λογισμικού

Η διάρκεια της Κατάρτισης είναι 600 ώρες (200 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 400 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα).

Η συμμετοχή των ωφελούμενων σε όλες τις επιμέρους Ενέργειες του Έργου είναι  υποχρεωτική.

Η αίτηση συμμετοχής γίνεται μέσω διαδικτύου, σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα https://apko.sepe.gr/

Για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων στην υποβολή της αίτησης τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου o ΣΕΠΕ θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης  μέσω helpdesk (e-mail: apko@sepe.gr).

Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων, προσαυξημένο κατά 25%.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε εδώ.