Πρόγραμμα Κατάρτισης για 3.000 άνεργους

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης: «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία», που αφορά την κατάρτιση 3.000 νέων ΑΜΕΑ ή με χρόνιες παθήσεις.

Τα προγράμματα κατάρτισης είναι τα εξής:
1. Δεξιότητες ΤΠΕ (τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών) θα το παρακολουθήσει υποχρεωτικά το σύνολο των ωφελούμενων.

2. Κάθε ωφελούμενος/η θα επιλέξει και ένα από τα παρακάτω:

α. Εμπόριο και Εξωστρέφεια
β. Υπάλληλος Γραφείου/Διοικητικής Υποστήριξης

Η θεωρητική κατάρτιση θα είναι συνολικής διάρκειας τριακοσίων (300) ωρών, ενώ η πρακτική άσκηση θα έχει συνολική διάρκεια 200 ώρες.

Οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης και πέντε ευρώ (5,00 €) ανά ώρα πρακτικής άσκησης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις, με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και
την πρακτική άσκηση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης.

Το ανώτατο επιτρεπτό όριο απουσιών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 20%, της συνολικής διάρκειας του προγράμματος.

Όλα τα προγράμματα θα οδηγούν σε πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων.

Διευκρινίζεται ότι η ένταξη οποιουδήποτε ατόμου με αναπηρία ή / και χρόνια πάθησης στα Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνεπάγεται τη διακοπή παροχών που λαμβάνει λόγω της αναπηρίας του (όπως επίδομα πρόνοιας κ.ά.).

Υποβολή αίτησης: από 05/07/2022 μέχρι και 31/10/2022 και ώρα 23:59:59.

Πληροφορίες σχετικά: στο e-mail: katartisi.neets@esaea.gr και στο τηλέφωνο 210 – 9949837 (ώρες επικοινωνίας 08:00 – 16:00).

Κάντε την αίτησή σας εδώ:https://training.esamea.gr/p/m/el-GR