Πόρος: Πρόσληψη στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Ο Δήμος Πόρου, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης 5ώρες/ημέρα, για τη στελέχωση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Πόρου, ενός (1) ατόμου ειδικότητας 

ΠΕ Καλών Τεχνών (Εικαστικών) και ελλείψει αυτού ΠΕ Παιδαγωγών και ελλείψει και αυτού ΠΕ Μουσικών.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της, έως και 31.08.2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: info@poros.gr είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, Πλατεία Καραμάνου, ΤΚ 18020, Πόρος, Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψιν κας. Α. Μανωλοπούλου.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Δείτε την προκήρυξη: