Πετρούπολη: Λήξη υποβολής αιτήσεων

ΠΑΓΟ

Λήγει αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη έξι (6) καθηγητών Φυσικής Αγωγής στον Δήμο Πετρούπολης, με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι: 

ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (Ειδικότητα Ευρωστία και Υγεία)

ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (Ειδικότητα Πετοσφαίριση)

ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (Ειδικότητα Ναυαγοσώστης)

ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (Ειδικότητα Κολύµβηση)

ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (Ειδικότητα Ρυθµική)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78, Τ.Κ.: 132 31 Πετρούπολη, απευθύνοντας την στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμ. Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν Κας Ρουστέμη Μαρίας (τηλ. Επικοινωνίας 213 2024473 – 213 2024438 – 213 2024451).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/