Περιφέρεια Αττικής: Λήξη υποβολής αιτήσεων για 40 θέσεις με ετήσιες συμβάσεις

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, ανακοίνωσε την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του, που εδρεύει στους Αμπελόκηπους της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αττικής.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως δώδεκα (12) μήνες (πλήρης απασχόληση).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 24/10/2022 και ώρα 11:59 π.μ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΜΗΤΕΡΑ» –
ΔΟΜΗ «ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΜΗΤΕΡΑ»-
ΔΟΜΗ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΜΗΤΕΡΑ»- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΜΗΤΕΡΑ»-
ΔΟΜΗ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΜΗΤΕΡΑ»-
ΔΟΜΗ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΜΗΤΕΡΑ» –
ΔΟΜΗ «ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ- ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΜΗΤΕΡΑ»-
ΔΟΜΗ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ή ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΜΗΤΕΡΑ»-
ΔΟΜΗ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ή ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΜΗΤΕΡΑ»-  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΜΗΤΕΡΑ» –
ΔΟΜΗ «ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ- ΠΡΩΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ- ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.11 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ηλεκτρονικά  dilosi@0280.syzefxis.gov.gr , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή
στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αναστασίου Τσόχα 5, Αμπελόκηποι, ΤΚ 115 21 – Αθήνα, απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοικητικού και με την επισήμανση: ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΚΠΠΑ, υπόψη κας Παλάσκα Άρτεμις.

 

Τηλ. επικ.: 213 2031034

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/