Πάτρα: 32 νέες θέσεις εργασίας

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων, ανακοίνωσε την πρόσληψη τριάντα δύο (32) ατόμων στο Τμήμα Δημοτικού Ωδείου:

α) μουσικών για την παροχή διδακτικού έργου και

β) Εικαστικών ζωγράφων, κεραμιστών,  αγιογράφων & Ιστορίας της Τέχνης για την παροχή διδακτικού έργου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιων)  με αντίτιμο για το διδακτικό έτος 2022-2023».

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού Α και Β περίπτωσης θα γίνει σύμφωνα τις διατάξεις του ν. 2190/1994 όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009 καθώς και το Π.Δ. 524/1980 κατά περίπτωση με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) με αντίτιμο για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) ή έως εννέα (9) μήνες (σε περίπτωση αναγνωρισμένης σχολής) από την ημερομηνία πρόσληψης σύμφωνα με το υποβληθέν αίτημα του ν.π.δ.δ. Δ.Β.Π.Ο. Δήμου Πατρέων για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Η χρονική διάρκεια της ανωτέρω σύμβασης μπορεί να περιορίζεται ελεύθερα  από τον Οργανισμό και άνευ οποιουδήποτε δικαιώματος αποζημίωσης των μουσικών ή εικαστικών κ.λ.π. εφ’ όσον έχει ήδη διανυθεί μέρος του εκπαιδευτικού σχολικού έτους και κατά το αντίστοιχο αυτού μέρος.

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω θα αντιμετωπίζεται κατά κύριο λόγο από την καταβολή αντιτίμου, που θα καταβάλουν οι ωφελούμενοι δημότες.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι προσλήψεις των ανωτέρω ειδικοτήτων θα γίνουν σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν μετά τις εγγραφές των μαθητών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
– Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση με τα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής) στα γραφεία της υπηρεσίας μας επί της οδού Ακτής Δυμαίων 50, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.00 έως 13.00, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις τοπικές εφημερίδες. Ως τελευταία ημέρα δημοσίευσης ορίζεται η Παρασκευή 23-09-2022.

– Τα θέματα που θα απαιτηθούν για τη Μουσική εξέταση – Συνέντευξη, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα παραλαμβάνουν από τη γραμματεία του Τμήματος Δημοτικού Ωδείου, επί της οδού Αράτου 10 & Ρήγα Φεραίου, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

– Η Μουσική εξέταση – Συνέντευξη υπό της αρμόδιας επιτροπής θα γίνει την Τετάρτη 12-10-2022 στο Δημοτικό Ωδείο, επί της οδού Αράτου 10 & Ρήγα Φεραίου.

– Η συνέντευξη για τους εικαστικούς υπό της αρμόδιας επιτροπής θα γίνει την Τετάρτη 12-10-2022 στα Γραφεία του Εικαστικού Εργαστήριου στο Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο επί της Πλατείας Κορύλλων.

Δείτε εδώ την προκήρυξη: