ΟΠΕΚΑ: Εγγραφή στο Μητρώο Προσωπικών Βοηθών

Από τις 26 Σεπτεμβρίου 2022 άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων, για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Προσωπικών Βοηθών για Άτομα με Αναπηρία, για την α’ φάση του Πιλοτικού Προγράμματος, που υλοποιείται στην Περιφέρεια Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosopikosvoithos.gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet.

Για την προεγγραφή στο Μητρώο ο αιτών υποβάλλει ηλεκτρονικά (αναρτώνται σε μορφή pdf) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

β) Επί πολιτών χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση τεκμηριώνουν ότι βρίσκεται νόμιμα στη Χώρα και έχει το δικαίωμα να εργαστεί.

γ) Απόσπασμα ποινικού Μητρώου τύπου Α’. Επί αλλοδαπών απαιτείται απόσπασμα ποινικού Μητρώου που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής του ενδιαφερόμενου και επιπλέον απόσπασμα ποινικού Μητρώου από το Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

δ) Επί αλλοδαπού, υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα και τυχόν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

Οι αιτούντες προεγγραφής στο Μητρώο όλων των προαναφερόμενων περιπτώσεων καλούνται να δηλώνουν στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης του Προγράμματος κατ’ ελάχιστο:

α) τις κατηγορίες αναπηρίας για τις οποίες προτίθενται να παρέχουν Προσωπική Βοήθεια,

β) εάν προτίθενται να παρέχουν Προσωπική Βοήθεια και υπό καθεστώς συνοίκησης,

γ) τον Δήμο κατοικίας τους,

δ) φύλο,

ε) ηλικία,

στ) τις γλώσσες που χρησιμοποιούν ευχερώς, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και της γραφής Braille,

ζ) αν διαθέτουν τίτλο σπουδών ή κατάρτιση σχετική με ιατρικές, παραϊατρικές και κοινωνικές επιστήμες ή σχετική με την αναπηρία

η) προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών προς άτομα με αναπηρία

θ) προσωπικά ενδιαφέροντα.

Για την οριστική εγγραφή στο Μητρώο απαιτείται οι αιτούντες να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί ασύγχρονα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης της Κατάρτισης των Προσωπικών Βοηθών.

Η αποζημίωση του Δικαιούχου Προσωπικού Βοηθού ανέρχεται σε έξι (6) ευρώ μικτά ανά πραγματική ώρα παροχής Προσωπικής Βοήθειας.

Στην περίπτωση παροχής Προσωπικής Βοήθειας σε καθεστώς συνοίκησης, η αποζημίωση του Δικαιούχου Προσωπικού Βοηθού ανέρχεται σε χίλια διακόσια ευρώ μικτά μηνιαίως (1.200 ευρώ) και περιλαμβάνει και τις ημέρες ανάπαυσης.

Ο Αποδέκτης δικαιούται οικονομική ενίσχυση διακοσίων πενήντα ευρώ (250 ευρώ) μηνιαίως και οφείλει να παρέχει στον Προσωπικό Βοηθό του δικό του επιπλωμένο δωμάτιο και διατροφή.

Η καταβολή των χρημάτων γίνεται από τον ΟΠΕΚΑ απολογιστικά ανά μήνα, σε τραπεζικό λογαριασμό που δηλώνουν οι Προσωπικοί Βοηθοί.

Πληροφορίες στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Προγράμματος δωρεάν στον αριθμό 1555 (επιλέγοντας το 3-ΟΠΕΚΑ και στη συνέχεια το 8), είτε καλώντας με αστική χρέωση στο τηλέφωνο 210-7000.240 (από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, εργάσιμες ημέρες).

Η Προσωπική Βοήθεια αφορά στην υποστήριξη του Αποδέκτη (Άτομα με κινητική, νοητική ή/και αναπτυξιακή ή και ψυχική αναπηρία και άτομα με αισθητηριακή αναπηρία) από Προσωπικό Βοηθό της επιλογής του, ενδεικτικώς ως προς τα εξής:

α) δραστηριότητες καθημερινής ζωής όπως σίτιση, ένδυση, προσωπική υγιεινή,

β) εργασία και σπουδές

γ) συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, και

δ) δραστηριότητες συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.

Δεν περιλαμβάνονται στην Προσωπική Βοήθεια:

(α) ιατρικές, νοσηλευτικές, θεραπευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φυσικής αποκατάστασης,

(β) εκπαιδευτικές υπηρεσίες και Παράλληλη Στήριξη κατά την έννοια του ν. 3699/2008 (Α’ 199),

(γ) υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται συγκεκριμένη ειδικότητα ή άδεια άσκησης επαγγέλματος, ακόμα και εάν τυγχάνει να διαθέτει τέτοια άδεια ο Προσωπικός Βοηθός,

(δ) υποβοήθηση σε σεξουαλική λειτουργία ή σεξουαλική δραστηριότητα,

(ε) αποκλειστικές υπηρεσίες οικιακού βοηθού,

(στ) οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Οι Αποδέκτες των υπηρεσιών (Ωφελούμενοι του Προγράμματος) ή οι κατά περίπτωση Εκπρόσωποι τους, αποκτούν πρόσβαση στο Μητρώο Προσωπικών Βοηθών και επιλέγουν ένα ή περισσότερους Προσωπικούς Βοηθούς για τις πάγιες και έκτακτες ανάγκες τους.

Οι Ωφελούμενοι επιλέγουν μεταξύ είτε:

(α) ωριαίας Προσωπικής Βοήθειας από ένα ή περισσότερους Προσωπικούς Βοηθούς είτε

(β) Προσωπικής Βοήθειας από ένα Προσωπικό Βοηθό σε καθεστώς συνοίκησης.

Οποιοδήποτε από τα μέρη (αποδέκτης ή προσωπικός βοηθός) μπορεί να υπαναχωρήσει αζημίως, ενημερώνοντας τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πρωτύτερα το άλλο μέρος με έγγραφο ή ηλεκτρονικό μέσο.

Δείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: