ΩΝΑΣΕΙΟ: Προσλήψεις προσωπικού

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) προκηρύσσει δεκαπέντε (15) θέσεις
Νοσηλευτών/τριών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΑΕΙ/ΑΤΕΙ) πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το αργότερο έως την 30η Σεπτεμβρίου 2022 (30/09/2022) σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά:
1. Πλήρες και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφα:
– πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ Νοσηλευτικής ή ισότιμου πτυχίου εξωτερικού (με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ),
– άλλων τίτλων σπουδών,
– άδειας άσκησης επαγγέλματος,
– Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας,
– πιστοποιητικού/ών γλωσσομάθειας,
– πιστοποιητικό χειρισμού Η/Υ και πληροφοριακών συστημάτων,
– αστυνομικής ταυτότητας,
– βεβαιώσεων/πιστοποιητικών επιστημονικής & επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.
– Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας (για τους αλλοδαπούς υποψηφίους)
– Πιστοποιητικό εκπλήρωσης της στρατολογικής υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής του υποψηφίου από αυτήν (για τους άρρενες υποψηφίους)

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή ως συνημμένα αρχεία μορφής .pdf, .jpeg ή .doc, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mn@ocsc.gr

Θα πρέπει να υπάρξει, εκ μέρους των υποψηφίων, τηλεφωνική επιβεβαίωση λήψης της αίτησής τους στα τηλέφωνα +30-210-9493 103 ή +30-210-9493 115

Δείτε εδώ την προκήρυξη: