Μουσείο Γουλανδρή: Προσλήψεις πτυχιούχων

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, αποφάσισε  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων επιστημόνων, για τις ανάγκες της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)”».

Η έδρα εργασίας θα είναι στην Κηφισιά, Αθήνα (2 επιστήμονες) και στην Θεσσαλονίκη (2 επιστήμονες).


Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής, ή ισότιμου της αλλοδαπής, που απαιτείται για τον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος ή της ειδικότητας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

-Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε δειγματοληψίες σε φυσικά οικοσυστήματα ή υδάτινα συστήματα, όπως αποδεικνύεται από εργασιακή εμπειρία και τεκμηριώνεται κατάλληλα, όπως με σύμβαση και βεβαίωση εργοδότη, για μισθωτούς, υπεύθυνη δήλωση και σχετικές συμβάσεις για ελεύθερους επαγγελματίες.

-Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.

-Τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

-Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.


Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

-Γνώση βλάστησης-χλωρίδας που αποδεικνύεται με πρόσφορο τρόπο.

-Εμπειρία και ευχέρεια στην οδήγηση, ιδίως σε μακρινές αποστάσεις και εκτός δρόμου διαδρομές.

-Εμπειρία σε εργαστηριακές αναλύσεις που αποδεικνύεται με πρόσφορο τρόπο (για τους επιστήμονες με έδρα την Αθήνα).

-Γνώση πληροφοριακών συστημάτων για την παρακολούθηση της βιολογικής ποιότητας υδάτων και εμπειρία εφαρμογής που αποδεικνύονται με πρόσφορους τρόπους.

-Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε φυσικά οικοσυστήματα διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ή συναφείς δημοσιεύσεις σε έγκριτα ερευνητικά περιοδικά.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια έως τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020 (31/12/2023).

Κατά τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος, δηλ. την 31.12.2023, υφίσταται δυνατότητα μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΜΓΦΙ, η οποία θα κοινοποιηθεί στον εργαζόμενο κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, άλλως η σύμβαση αυτή λήγει αυτοδικαίως χωρίς οιαδήποτε προειδοποίηση ή αποζημίωση.

Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις, οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικό φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα κάτωθι στοιχεία:

α) Διαβιβαστική επιστολή, στην οποία να αναφέρεται αν ενδιαφέρονται για τις θέσεις με έδρα την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη ή αμφότερες,

β) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας,

γ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτουν τα προσόντα του υποψηφίου σε αντιστοιχία με τις απαιτήσεις της προκήρυξης,

δ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών ΑΕΙ, και

ε) Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και ακριβή, και ότι ο υποψήφιος δεν έχει κώλυμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προκήρυξης.

Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι θα πρέπει να αποστέλλονται με τη μορφή αρχείων pdf στη διεύθυνση library@ekby.gr με θέμα: «Προσλήψεις επιστημόνων».

Η υποβολή ξεκινά από τη δημοσίευση της παρούσας, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των ηλεκτρονικών φακέλων την 10/10/2022 και ώρα 24:00.

Δείτε εδώ την προκήρυξη:

Πηγή: https://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY_home_el.html