Μόνιμες θέσεις διοικητικών υπαλλήλων

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2024 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων ΑΕ, η οποία εποπτεύεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, ανακοίνωσε την πρόσληψη είκοσι επτά (27) θέσεων, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με τον Ν.4918/2022 (Α’ 68).

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

Υποβολή αιτήσεων: από 07/09/2022 ημέρα Τετάρτη έως στις 30/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00´.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα κύρια προσόντα, να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Α.Ε. και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε., οδός Πανεπιστημίου 57 Τ.Κ. 10564 Αθήνα απευθύνοντας την στη Γραμματεία από τις 10:00 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ. (ως ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία του αριθμού πρωτοκόλλου της Γραμματείας της Εταιρείας).

Δείτε εδώ την Αίτηση:

Δείτε εδώ την προκήρυξη: