Μετατάξεις Εκπαιδευτικών 2024-2025: Πίνακες με κενές Οργανικές Θέσεις

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μετατάξεων κατά το σχολικό έτος 2024-2025,

κ α λ ε ί

τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών & ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής, καθώς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) να υποβάλουν αιτήσεις μετάταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μετατάξεων:

1. Από την Α/θμια Εκπαίδευση:

α. σε άλλους κλάδους της Α/θμιας Εκπαίδευσης,

β. σε άλλους κλάδους της Β/θμιας Εκπαίδευσης,

γ. σε θέσεις μελών ΕΕΠ (κλάδων ΠΕ21,ΠΕ22,ΠΕ23,ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31),

δ. σε κλάδους εκπ/κών των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (ΠΕ60/ΠΕ61, ΠΕ70/ΠΕ71, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04),

ε. σε θέσεις μελών ΕΕΠ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ,

ζ. σε θέσεις μελών ΕΕΠ στα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (κλάδων ΠΕ23, ΠΕ30)

2. Από τη Β/θμια Εκπαίδευση:

α. σε άλλους κλάδους της Β/θμιας Εκπαίδευσης,

β. σε άλλους κλάδους της Α/θμιας Εκπαίδευσης,

γ. σε θέσεις μελών ΕΕΠ (κλάδων ΠΕ21,ΠΕ22,ΠΕ23,ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31) ή ΕΒΠ (ΔΕ01),

δ. σε κλάδους εκπ/κών των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (ΠΕ60/ΠΕ61, ΠΕ70/ΠΕ71, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04),

ε. σε θέσεις μελών ΕΕΠ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31),

ζ. σε θέσεις μελών ΕΕΠ στα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (κλάδων ΠΕ23, ΠΕ30)

3. Από τους κλάδους ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής της Α/θμιας Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις του ίδιου κλάδου σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία των μεταθέσεων.

4. Από θέσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ):

α. σε άλλους κλάδους μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ),

β. σε άλλους κλάδους εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπαίδευσης,

γ. σε άλλους κλάδους εκπαιδευτικών της Β/θμιας Εκπαίδευσης,

δ. σε κλάδους εκπ/κών των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (ΠΕ60/ΠΕ61, ΠΕ70/ΠΕ71, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
– Για την μετάταξη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης προϋπηρεσίας) στον κλάδο που υπηρετούν.

– Δεν επιτρέπεται μετάταξη πριν παρέλθει διετία από το διορισμό.

– Δεν επιτρέπεται μετάταξη σε κατώτερο κλάδο.

– Μετάταξη σε ανώτερο κλάδο (από ΔΕ σε ΤΕ ή ΠΕ, από ΤΕ σε ΠΕ) επιτρέπεται, εφόσον ο μετατασσόμενος κατέχει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται. Δεν επιτρέπεται η μετάταξη σε ανώτερο κλάδο πριν από την συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό εφόσον ο εκπαιδευτικός είχε τον απαιτούμενο για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του.

– Εκπαιδευτικοί κλάδου/κατηγορίας ΔΕ που ζητούν μετάταξη σε κλάδο/κατηγορία ΤΕ, πρέπει να κατέχουν πλέον του τίτλου σπουδών παιδαγωγική επάρκεια (π.χ. ΑΣΠΑΙΤΕ). Εκπαιδευτικοί κλάδου/κατηγορίας ΔΕ ή ΤΕ που ζητούν μετάταξη σε κλάδο/κατηγορία ΠΕ πρέπει να κατέχουν πλέον του τίτλου σπουδών παιδαγωγική επάρκεια, με εξαίρεση τους τίτλους σπουδών Παιδαγωγικών Σχολών. (Παράρτημα 11)

– Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ της Ε.Α.Ε. υποχρεούνται να υπηρετήσουν στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από τον διορισμό τους σύμφωνα με το άρθρο 62, παρ. 5 του ν.4589/2019.

– Δεν επιτρέπεται μετάταξη εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν ή μετατάχθηκαν μέσω ΕΣΚ, δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή ανακλήθηκε κατόπιν αιτήσεώς τους η εν λόγω απόσπαση/μετάταξη, και δεν έχουν παρέλθει δύο (2) έτη από το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανάκλησης σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ.4 του ν.4807/2021 (Α΄96). Εξαίρεση αποτελεί η μετάταξη για λόγους υγείας της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν.4440/2016 (Α΄224).

Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από

22-04-2024 έως και 01-05-2024

Ανάκληση της αίτησης μετάταξης μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους στις Δ/νσεις Εκπ/σης ή στις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης που απέστειλαν τις αιτήσεις τους μέχρι 15-05-2024.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Οι ανωτέρω μετατάξεις πραγματοποιούνται σε κενές οργανικές θέσεις, όπως αυτές παρατίθενται στα Παραρτήματα που ακολουθούν:

Παράρτημα 1:

Οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα και περιοχή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Παράρτημα 2:

Οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα και περιοχή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Παράρτημα 3:

Οργανικές θέσεις ΠΕ79, ΠΕ08, ΠΕ91 ανά κλάδο/μουσική ειδίκευση σε Μουσικά σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης

Παράρτημα 4:

Οργανικές θέσεις ΠΕ79, ΠΕ08, ΠΕ91 ανά κλάδο/ειδικότητα σε Καλλιτεχνικά σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Παράρτημα 5:

Οργανικές θέσεις ΠΕ70 ή ΠΕ71 & ΠΕ60 ή ΠΕ61 σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Παράρτημα 6:

Οργανικές θέσεις ΠΕ02 & ΠΕ03 ή ΠΕ04 σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Παράρτημα 7:

Οργανικά κενά ανά κλάδο μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑΕ περιοχών Α/θμιας & Β/θμιας εκπ/σης

Παράρτημα 8:

Οργανικά κενά ανά κλάδο ΕΕΠ σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Παράρτημα 9:

Οργανικά κενά ανά κλάδο ΕΕΠ (ΠΕ23 & ΠΕ30) σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΠΗΓΗ