Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ έτους 2024-2025

Το Υπουργείo Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

κ α λ ε ί

Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που επιθυμούν να αποσπαστούν

α) σε περιοχή μετάθεσης,

β) σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ,

γ) σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

και τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που επιθυμούν να αποσπαστούν σε περιοχή μετάθεσης, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από

22/04/2024 έως και 01/05/2024

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Α. Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν όλα τα μόνιμα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ με εξαίρεση αυτούς οι οποίοι:

1) υπηρετούν με την υποχρέωση 10ετούς παραμονής στην οργανική τους θέση και μέχρι τη συμπλήρωση αυτής από το ΦΕΚ μετάταξής τους, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.3528/2007.

2) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά την 31/8/2024.

3) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά την 31/8/2024.

4) έχουν αποσπαστεί και η απόσπαση αυτή δεν λήγει έως τις 31/8/2024.

5) είναι νεοδιόριστοι και υπάγονται στις προβλέψεις του άρθρου 62, παρ. 5α του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει που προβλέπει παραμονή στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών από τον διορισμό και ανάληψη υπηρεσίας τους.

Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλουν υποψήφιοι των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές προς εξέταση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα ίδια τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

https://opsyd.sch.gr/

Πριν από την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης, τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, εφόσον δεν είναι χρήστες ΟΠΣΥΔ, θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.

Οδηγίες για την εγγραφή χρήστη περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση.

Οι υποψήφιοι στην αρχική σελίδα του ΟΠΣΥΔ επιλέγουν το πεδίο «Αιτήσεις» και έπειτα Αίτηση απόσπασης ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν αθροιστικά έως δεκαπέντε (15) προτιμήσεις στις οποίες περιλαμβάνονται οι περιοχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τα ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ, καθώς και οι περιοχές με εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) ή/και στην Ελληνική Γραφή Braille (ΕΓΒ).

Οι προτιμήσεις με την εξειδίκευση θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΗΓΗ