ΜΕΤΑδραση: Ζητά Ψυχολόγο

Η ΜΕΤΑδραση προκηρύσσει μία θέση εργασίας Ψυχολόγου στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Σάμο, ο οποίος θα συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου για δύο μήνες, η οποία δύναται να ανανεωθεί.

Απαιτούμενα προσόντα:

– πτυχίο ΠΕ Ψυχολογίας

– καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Β1/Β2)

– γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

α) επεξεργασία κειμένων

β) υπολογιστικών φύλλων και

γ) υπηρεσιών διαδικτύου, η οποία είναι επιθυμητό να αποδεικνύεται με:
1) Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ 2) Τίτλους σπουδών ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ

– άδεια άσκησης επαγγέλματος ή/και βεβαίωση εγγραφής στον οικείο επαγγελματικό σύλλογο

Επιθυμητά προσόντα

– 1 έτος συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας

– Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού, επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα

– Καλές κοινωνικές δεξιότητες

– Ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων, αμεροληψία, αντικειμενική κρίση

– Δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής

– Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στα ελληνικά και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω e-mail στο cv@metadrasi.org ή ταχυδρομικώς/ιδιόχειρα στην
ταχυδρομική διεύθυνση: «ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ», (Τμήμα Προσωπικού), 25ης Μαρτίου 7, ΤΚ17778, Ταύρος Αττικής,

έως τις 05/12/2023

με τίτλο: «Ψυχολόγος ΚΦΑΑ ΣΑΜΟΥ».

Σε όλους τους υποψηφίους θα αποσταλεί email επιβεβαίωσης για τη λήψη της αίτησης τους.

Η ΜΕΤΑδραση παρέχει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση λόγω φυλής, φύλου, χρώματος, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης ή αναπηρίας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ