Κρήτη: Θέσεις εργασίας στον Άγιο Νικόλαο

άγιος Νικόλαος

Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Άγιου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ), προσλαμβάνει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνών), συνολικά δύο (2) άτομα για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στη ΔΑΕΑΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά
(reception@daean.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Μαρίας Αλετρά.

Τηλ.επικοινωνίας: 2841082384

Υποβολή αιτήσεων: από 13/10/2022 εως 24/10/2022

Δείτε την προκήρυξη:

 

Πηγή: https://marinaofagiosnikolaos.gr/

Ακολουθήστε μας στο Facebook