Δήμος Αγ.Αναργύρων – Καματερού: Νέες προσλήψεις

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟ

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού, που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών.

ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων (διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 11 μήνες και όχι πέραν της 31-7-2023)

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (διάρκεια 8 μήνες)

ΔΕ Υδραυλικών (διάρκεια 8 μήνες)

ΔΕ Ελαιοχρωματιστών (διάρκεια 8 μήνες)

ΠΡΟΣΟΧΗ: για το προσωπικό που απασχολείται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» και στα ΚΑΠΗ, συνεπώς και για τον προσλαμβανόμενο μέσω της παρούσας ανακοίνωσης, ισχύει ο υποχρεωτικός εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού COVID-19.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ
2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 135 61 Άγιοι Ανάργυροι, απευθύνοντάς την στο γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Λουκίας Θεοδωροπούλου

Υποβολή αιτήσεων: από 11.10.2022 έως και 20.10.2022.

Τηλ. επικοινωνίας: 2132023674

Δείτε την προκήρυξη: