Κρήτη: 16 νέες προσλήψεις

Στην Κρήτη, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2023 της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά.

Η ειδικότητα που ζητά είναι Τομεάρχες Δακοκτονίας:

ΠΕ Γεωπόνοι

ή εν ελλείψει

ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπόνοι (Φυτικής Παραγωγής)

ή εν ελλείψει

Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών ή

Ανθοκομίας ή

Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι 6,5 μήνες και όχι πέραν της 30-11-2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 731 34 Χανιά, απευθύνοντάς τη νστη Δ/νση Διοικητικού -Οικονομικού/Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, υπόψη κας Διγαλάκη Καλλιόπης, κας Πετράκη Φιλίας, κας Παλιάτσου Χρυσάνθης και κας Λιοδάκη Αγγελικής (τηλ. επικοινωνίας: 28213-40186, 28213-40283, 28213-40137, 28213-40191).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2023 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΪΟΥ 2023.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2023