ΚΚΠΠΔΕ: Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.), που εδρεύει στην Πάτρα, ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ με συνολικά δώδεκα (12) άτομα για την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στα Παραρτήματα του και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, συνολικής διάρκειας έως 30-06-2024.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

  • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

  • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

  • ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

  • ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

  • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

  • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η αίτηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας προκήρυξης, υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Κ.Κ.Π.Π. Δυτικής Ελλάδος skagiopoulio_kpmap@yahoo.gr, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα.

1. Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του μία ή περισσότερες ειδικότητες της αυτής κατηγορίας, εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την προκήρυξη προσόντα.

2. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π.Π. Δυτικής Ελλάδος https://kkppde.gr και λήγει

το Σάββατο 06 Απριλίου 2024 και ώρα 23:59

3. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75) για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

4. Η αίτηση επέχει θέση έγγραφης συναίνεσης των υποψηφίων για τη λήψη και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, που εμπεριέχονται σε αυτή και στα συνημμένα έγγραφα, κατά τους όρους και για τους σκοπούς της προκήρυξης και σύμφωνα με την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων του Κ.Κ.Π.Π. Δυτικής Ελλάδος.

5. Ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα οικεία πεδία των αιτήσεων με τα στοιχεία που ορίζονται στην προκήρυξη.

Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων – δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται, σε αντικατάσταση των προηγουμένων οι οποίες ακυρώνονται, έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

6. Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων πρόσληψης και των κριτηρίων κατάταξής τους οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά.

7. Ολόκληρο το έντυπο της προκήρυξης καθώς και της αίτησης συμμετοχής σε αυτή περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π.Π. Δυτικής Ελλάδος στη διεύθυνση https://kkppde.gr .

8. Η αίτηση επέχει θέση έγγραφης συναίνεσης των υποψηφίων για την λήψη και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων που περιέχονται σε αυτήν και τα συνημμένα έγγραφα , κατά τους όρους και για τους σκοπούς της διακήρυξης και σύμφωνα με την πολιτική προστασία των προσωπικών δεδομένων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται ένας συνοπτικός κατάλογος των απαραίτητων δικαιολογητικών τα οποία οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά και μόνο μαζί με την αίτησή τους:

1. Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.

2. Βασικό τίτλο σπουδών (για υποψήφιο που συμμετέχει στις κατηγορίες, ΤΕ και ΔΕ, ενώ για την κατηγορία ΥΕ, μόνο αν ζητείται στην παρούσα).

3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες που προβλέπονται από την Ανακοίνωση (μόνο για τις ειδικότητες που απαιτούνται).

4. Υπεύθυνη Δήλωση για τους άντρες υποψηφίους ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων έχει νομίμως αναβληθεί μέχρι ημερομηνία που έπεται της 30ης.06.2024.

5. Βεβαίωση για την απόδειξη της προϋπηρεσίας από τον ασφαλιστικό φορέα και τον εργοδότη τους.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ πατήστε εδώ.
Για την ΑΙΤΗΣΗ πατήστε εδώ.

ΠΗΓΗ