ΙΚΥ: Προκήρυξη 15 υποτροφιών

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε την προκήρυξη δεκαπέντε (15) υποτροφιών μεταπτυχιακού επιπέδου στον τομέα της Νομικής Επιστήμης στη μνήμη του Καθηγητή Κωνσταντίνου Δ. Κεραμέως.

Οι υποτροφίες χορηγούνται σε μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ήτριες Νομικών Σχολών που είναι εγγεγραμμένοι/ες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στα κατωτέρω προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία κατά τη διαδικασία εισαγωγής, ως ακολούθως:

(α) πέντε (5) υποτροφίες σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πρόγραμμα «Πολιτική Δικονομία και Εργατικό Δίκαιο» με ειδίκευση στην Πολιτική Δικονομία,

(β) πέντε (5) υποτροφίες σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πρόγραμμα «Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο» με ειδίκευση στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και

(γ) πέντε (5) υποτροφίες σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο πρόγραμμα «Αστικό Δίκαιο, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και Ιστορία του Δικαίου και των Θεσμών» με ειδίκευση στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο.

Στους υποτρόφους χορηγούνται τροφεία σε τριμηνιαία βάση.

Το συνολικό ποσό της υποτροφίας ανά υπότροφο ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (4.150,00€).

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ίση με την διάρκεια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας, όπως ορίζεται στον Κανονισμό ΠΜΣ.

Οι επιμέρους λεπτομέρειες του προγράμματος, καθώς και οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιλαμβάνονται στο κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από ενδιαφερόμενους φοιτητές των προαναφερόμενων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr, σε ειδικό έντυπο αίτησης που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας του ΙΚΥ, έως 28 Νοεμβρίου 2022.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ. 2103726346, 2103726395 και 2103726327 καθώς και στο e-mail diagwnismoi@iky.gr

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Πηγή: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών