Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: 6 νέες θέσεις εργασίας

Προγραμματιστές

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ανακοίνωσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών του και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο (εξωτερικό συνεργάτη) να υποβάλει αίτηση για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, με τα ακόλουθα προσόντα:

ER 1 (3 ΘΕΣΕΙΣ)

 • Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης στον τομέα της Πληροφορικής.
 • Εμπειρία και γνώση σε Oracle Βάση δεδομένων και γλώσσα SQL
 • Εμπειρία και γνώση σε NET(Visual Basic και C#)
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση)
 • Εμπειρία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 3 έτη
 • Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία και γνώση σε web τεχνολογίες όπως HTML, CSS,
  JavaScript, AJAX κ.α.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψήφιους).

(Τα τυπικά προσόντα θα πρέπει να αποδεικνύονται με σχετικά δικαιολογητικά).

ER 2 (1 ΘΕΣΗ)

 • Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης στον τομέα του Μηχανικού Η/Υ με
  ειδίκευση στα δίκτυα.
 • Πιστοποίηση CCNA, επιθυμητό CCNP
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση)
 • Εμπειρία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 3 έτη
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψήφιους).

(Τα τυπικά προσόντα θα πρέπει να αποδεικνύονται με σχετικά δικαιολογητικά).

ER 3 (2 ΘΕΣΕΙΣ)

 • Πτυχίο Οικονομικού Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
  Τμήματος Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Πενταετής επαγγελματική εμπειρία σε μηχανογραφημένο λογιστήριο
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψήφιους).

(Τα τυπικά προσόντα θα πρέπει να αποδεικνύονται με σχετικά δικαιολογητικά).

Το έργο υλοποιείται κατόπιν σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου δωδεκάμηνης (12) διάρκειας, η οποία είναι δυνατόν να παραταθεί.

Ο προϋπολογισμός για το ως άνω περιγραφόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (1.814,52€)  πλέον τυχόν αναλογούντος Φ.Π.Α. ανά ανθρωπομήνα. Επιπροσθέτως, το ΙΚΥ θα αποδώσει τις τυχόν αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές βάσει της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να αποστείλουν σε σφραγισμένο φάκελο διάστασης Α4 με την
ένδειξη «Αίτηση στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 37805/10-10-2022 Πρόσκλησης» -ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εταιρεία ταχυμεταφοράς (Courier)- στο ΙΚΥ (Τμήμα Διοίκησης – Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία).

Υποβολή αιτήσεων: το αργότερο έως και την 31η-10-2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου). 

Για διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση, οι υποψήφιοι μπορούν να
απευθύνονται στο ΙΚΥ, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dioikisi@iky.gr.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πηγή: IKY