Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: Προσλαμβάνει Υπεύθυνο ΤΠΕ

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για  σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση Υπευθύνου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)  της Κεντρικής Ομάδας Έργου της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» ΟΠΣ 5002212.

Η διάρκεια της σύμβασης έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως και την 30/9/2023.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 27/09/2022 έως και 11/10/2022.

Δείτε εδώ την πρόσκληση:

Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4  έως και τις 11/10/2022 στη παρακάτω διεύθυνση με υποχρεωτικά συμπληρωμένα τα κάτωθι στοιχεία:

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα, (Κεντρική Γραμματεία – 2ος Όροφος)

Για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 660/7/29195/27-09-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Υπευθύνου Τ.Π.Ε. της Κεντρικής Ομάδας Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Νέα Φάση»

Αιτήσεις και φάκελοι δικαιολογητικών που υποβάλλονται με fax ή e-mail, ή ιδιοχείρως δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Ως τελική ημερομηνία λήψης κατά την αποστολή των φακέλων λογίζεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τους όρους της θα παρέχονται στα τηλέφωνα: 213131-4636 και 213131-4662 κατά τις ώρες 10:00 έως τις 13:00.