ΕΛΙΔΕΚ: Θέσεις διοικητικών υπαλλήλων

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2024 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενες/ους που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για:

Α. Μία (1) θέση υπαλλήλου (έκτακτου προσωπικού) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ, με αντικείμενο τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (Κωδικός Θέσης: ΣΔΑΘ2)

Απαιτούμενα προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου -ΤΕΙ)

Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών μετά την κτήση του πτυχίου σε διοικητική θέση ιδιωτικής επιχείρησης ή φορέα του Δημοσίου Τομέα (άρθρο 14 Ν. 4270/2014)

Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Γνώση χειρισμού Η/Υ

Β. Μία (1) θέση υπαλλήλου (έκτακτου προσωπικού) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με αντικείμενο την Επικοινωνία και τις Δημόσιες Σχέσεις (Κωδικός Θέσης: ΣΕΔΗΣ2)

Απαιτούμενα προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου -ΤΕΙ) Επικοινωνίας και ΜΜΕ

Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την κτήση του πτυχίου σε θέση με καθήκοντα την Επικοινωνία και τις Δημόσιες Σχέσεις σε φορέα με σκοπούς και δραστηριότητες αντίστοιχες με του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Γνώση χειρισμού Η/Υ

Η έδρα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού 185 & Σάρδεων 2).

Η θέση των υπαλλήλων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους με τα ανωτέρω δικαιολογητικά σε ξεχωριστά αρχεία τύπου .pdf, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ως συνημμένα σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), μέχρι και την 4η Νοεμβρίου 2022, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: recruitmentdp@elidek.gr

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 (Α’75), η δε ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

Τηλ. Επικ.: 210 6412410, 420

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/