ΕΛΓΑ: Θέσεις Διοικητικού προσωπικού στην Κεντρική Διοίκηση

Ο ΕΛΓΑ θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 36 του ν. 4765/2021, όπως ισχύει σήμερα, κατόπιν της υπ’ αριθ. 81/7-9-2022
(ΑΔΑ: Φ4Κ646ΨΧΞ5-3ΣΦ) εγκριτικής Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α.,
για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, τεσσάρων (4)
υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Διοικητικών – Οικονομικών με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, προκειμένου να ενισχυθεί η διεκπεραίωση των διοικητικών λειτουργιών στην Κεντρική Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α., που προέκυψε από τις εκτεταμένες ζημιές που σημειώθηκαν σε όλη την επικράτεια από πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές.

Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει κατά φθίνουσα σειρά με βάση το βαθμό τίτλου σπουδών και επί ισοβαθμίας με το έτος κτήσης του τίτλου σπουδών. Αν οι υποψήφιοι και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ
Διοικητικών-Οικονομικών) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: m.mataragka@elga.gr μέχρι την Παρασκευή 23 – 09 – 2022.

Τηλ.: 210 74 90 497

Δείτε εδώ την προκήρυξη: