ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ: Προκήρυξη θέσης Εκπαιδευτικού

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει 1 θέση εργασίας

Εκπαιδευτικού

για τη Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω.

Ο/H εργαζόμενος/η θα εργάζεται με κυλιόμενο ωράριο, πέντε (5) ημέρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου, Κυριακής και αργιών).

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως 31/12/2023.

Κατόπιν αξιολόγησης της συνεργασίας και εφόσον οι συμβαλλόμενοι το επιθυμούν δύναται να ακολουθήσει νέα σύμβαση.

Απαραίτητα προσόντα:

• Τίτλο σπουδών με παιδαγωγική επάρκεια διδασκαλίας που αντιστοιχεί σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, αντικειμένου που να ανταποκρίνεται στην ηλικία και τις ανάγκες των ανηλίκων.

• Πτυχίο καλής γνώσης αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα (επίπεδο Γ1).

• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
α) επεξεργασία κειμένων
β) υπολογιστικών κειμένων
γ) υπηρεσιών διαδικτύου
η οποία αποδεικνύεται με:
1) Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ
2) Τίτλους σπουδών ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ

• Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή νομίμως και μονίμως να έχουν απαλλαγεί από αυτήν.

Επιθυμητά προσόντα:

• Εθελοντική εργασία σε αντικείμενο συναφές του πτυχίου ή στην προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων ή προσφύγων κι αιτούντων άσυλο.

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο και ιδιαίτερα σε θέματα εκπαίδευσης και αγωγής, μάθησης και διδασκαλίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εφηβείας/παιδικής ηλικίας ή και σε συνδυασμό με τη μετανάστευση.

• Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντικείμενο συναφές με την παιδική προστασία ή την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων ή προσφύγων κι αιτούντων άσυλο.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή από την

Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023 έως την

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023 ώρα 12:00.

Στον φάκελο της αίτησης θα αναγράφονται τα ακόλουθα:

Προς:

Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο ΝΟΣΤΟΣ Διεύθυνση: Νοταρά 45 και Μετσόβου 30 Τ.Κ. 10683  Αθήνα

Τμήμα Προσωπικού για την Προκήρυξη Εκπαιδευτικού για τη Δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τη Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω».

Ο χρόνος αξιολόγησης πληρότητας φακέλων και δικαιολογητικών θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14/12/2023.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την Πρασκευή 15/12/2023.

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προβαίνει στην αξιολόγησή των υποψηφίων και τον υπολογισμό των κριτηρίων.

Στη συνέχεια, προβαίνει στην κατάρτιση πίνακα κατάταξης και στην ανάρτησή του στο διαδίκτυο τη Δευτέρα 18/12/2023.

Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί από τον φορέα με βάση τον πίνακα κατάταξης.

Κατά του πίνακα αυτού επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης τους στο διαδίκτυο (18/12/2023-20/12/2023).

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ (Μετσόβου 30 και Νοταρά 45 10683 Αθήνα).

Οι ενστάσεις θα εξετάζονται από το αρμόδιο όργανο και θα υπάρχει απάντηση αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη τις προθεσμίας ενστάσεων (20/12/2023-21/12/2023).

Τέλος, σε περίπτωση ενστάσεων, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ ο τελικός πίνακας κατάταξης στις 22/12/2023.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΗΓΗ