ΕΚΠΑ: Προσλήψεις εκπαιδευτικών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους», ανακοίνωσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. με Εξωτερικούς Συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν για την κάλυψη των αναγκών της πράξης.

Η σύμβαση έχει διάρκεια έως 31 Μαίου 2023, με δικαίωμα παράτασης.

Οι υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ αφορούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Οι συνεργάτες που ζητά είναι:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Νηπιαγωγοί ΠΕ 60, 61

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δάσκαλοι ΠΕ 70, 71

– ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Φιλόλογοι ΠΕ02
(Πτυχίο Τμημάτων Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατευθύνσεις Ιστορίας και Αρχαιολογίαςή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίαςκαι Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας, ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (Κλάδος ΠΕ02)

– ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μαθηματικός ΠΕ 03 ή Φυσικός ΠΕ 04.01

ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ
(Πτυχίο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή Θεατρικών Σπουδών ή Καλών Τεχνών ή Μουσικών Σπουδών ή Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ή Εικαστικών ή Κινηματογράφου ή Φωτογραφίας ή Πληροφορικής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής)

– ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ
(Πτυχίο Ανθρωπιστικών Σπουδών ή Κοινωνικών Σπουδών ή Ψυχολογίας ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής).

Η υποβολή της πρότασης και των λοιπών δικαιολογητικών των υποψήφιων ενδιαφερομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, και συγκεκριμένα μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email protocol@elke.uoa.gr

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 03η/10/2022.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν αποσταλεί στο email protocol@elke.uoa.gr έως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα 15:00.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: