ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα κατάρτισης

Ραπτικη

Η ΔΥΠΑ ανακοίνωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων καταρτιζόμενων για συμμετοχή σε Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, με τίτλο «Κοπτική – Ραπτική» που θα υλοποιηθεί από το ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Ιωαννίνων.

Κατόπιν αποδοχής αιτήματος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων η Δ.ΥΠ.Α., υπό την εποπτεία του ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Ιωαννίνων, θα υλοποιήσει πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο «Κοπτική – Ραπτική», συνολικής διάρκειας 380 ωρών για είκοσι (20) ωφελούμενους, με σκοπό να καταρτίσει προσωπικό για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των επιχειρήσεων – μελών του Επιμελητηρίου.

Το θεωρητικό μέρος του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί σε χώρους του ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Ιωαννίνων ενώ το πρακτικό μέρος θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις συνεργαζόμενης βιομηχανίας της περιοχής.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους του μητρώου ανέργων της Δ.ΥΠ.Α.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

➢ Ενεργό δελτίο ανεργίας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

➢ Ηλικία μεταξύ 20 – 50 ετών.

➢ Απόφοιτοι τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο Γυμνασίου).

Σε περίπτωση υποβολής μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων υποψηφίων από τον προβλεπόμενο αριθμό των είκοσι (20) καταρτιζόμενων, θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα οι καταρτιζόμενοι βάση των παρακάτω κριτηρίων:

➢ Με βάση κοινωνικά και οικογενειακά χαρακτηριστικά, όπως δικαιούχοι κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.

➢ Συμμετοχή για πρώτη φορά σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Διάρκεια προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης – Θεματικές Ενότητες
:

Το πρόγραμμα διαρκεί συνολικά 380 ώρες και περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΩΡΕΣ

1

Σχεδίαση- Κοπή- Οργάνωση Παραγωγής

80

2

Ραφή

140

3

Καθάρισμα- Ποιοτικός έλεγχος- Σίδερο

30

4

Εκτυπώσεις

90

5

Συσκευασία

20

6

Υγιεινή και Ασφάλεια

20

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

380

 

Φοίτηση καταρτιζομένων:
Η παρακολούθηση των θεματικών ενοτήτων του προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Ο/Η καταρτιζόμενος/η μπορεί να απουσιάσει το μέγιστο το 10% της συνολικής διάρκειάς της κατάρτισης (38 ώρες). Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρω ορίων απουσιών θα διακόπτεται η συμμετοχή του ωφελούμενου στο πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. (https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις») στο πρόγραμμα με επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών στο ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Ιωαννίνων από 01/10/2022 έως 15/10/2022 μέσω των ακόλουθων τρόπων:

➢ Αποστολή αρχείων σε μορφή pdf, στο email: kek.ioannina@dypa.gov.gr

➢ Δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Ιωαννίνων

Ωράριο Λειτουργίας: 09:00 – 14:00,
Διεύθυνση: 3ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αθηνών
Πληροφορίες στο τηλ.: 2651048063

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφέροντος
2. Φωτοτυπία Ταυτότητας
3. Τίτλος σπουδών, τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο Γυμνασίου)
4. Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής για πρώτη φορά σε Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης
5. Επισύναψη δικαιολογητικών για Κοινωνικοοικονομικά κριτήρια

Πηγή: https://www.dypa.gov.gr/