ΕΚΚΕ: Νέες προσλήψεις σε Πάτρα, Λάρισα, Βόλο, Ιωάννινα

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) αποφάσισε την πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του έργου «EU survey on Gender-Based violence against women and other forms of inter-personal Violence (EU-GBV) in Greece».

Διάρκεια σύμβασης: από την υπογραφή τους και μέχρι 31/01/2023.

Αμοιβή: 3.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων καθώς και εργοδοτικών εισφορών)

Αντικείμενο: Συμμετοχή στη διεξαγωγή της έρευνας πεδίου του ερευνητικού έργου σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τον Υπεύθυνο Πεδίου.
Παραδοτέα: Μηνιαίες αναφορές υλοποίησης του έργου βάσει του χρονοδιαγράμματος και του σχεδιασμού της έρευνας

Απαιτούμενα προσόντα για τη θέση “ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΕΔΙΟΥ’ (Field Supervisor) (ΚΩΔ. 1, 2, 3)
– Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία, ως επόπτης/επόπτρια πεδίου σε ποσοτικές έρευνες.
– Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία ως συνεντευκτής/συνεντεύκτρια σε τουλάχιστον 1 ποσοτική έρευνα.
– Εναλλακτικά αν ένας υποψήφιος/α δεν έχει εμπειρία ενός έτους ως επόπτης/τρια, να έχει εμπειρία ως συνεντευκτής/τρια σε τουλάχιστον 2 ποσοτικές έρευνες.
Διαμονή: στον Δήμο Πατρέων (κωδ. 1) ή στον Δήμο Ιωαννιτών (κωδ. 2) ή στον Δήμο Λαρισαίων ή στον Δήμο Βόλου (κωδ. 3).

Επιθυμητά προσόντα για τη θέση “ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΕΔΙΟΥ” (Field Supervisor) (ΚΩΔ. 1, 2, 3)
– Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης.
– Κατοχή διπλώματος οδήγησης Κατηγορίας Β και άδειας κυκλοφορίας ΙΧ αυτοκινήτου.
– Δυνατότητα μετακίνησης και διαμονής εκτός έδρας.
– Τεκμηριωμένη εμπειρία στη χρήση λογισμικού CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing).

Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν ή να παραταθούν χωρίς περιορισμό
μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης του έργου είναι η 1η Οκτωβρίου 2022.

Σε περίπτωση που κατά τον προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης των συμβάσεων, το έργο παραταθεί για λόγους ανωτέρας βίας οι οποίοι σχετίζονται με την τρέχουσα πανδημία COVID-19, η διάρκεια των συμβάσεων δύναται να παραταθεί έως την λήξη του έργου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση t.boutziori@ekke.gr (με κοινοποίηση στο e-mail: ithanos@ekke.gr) μέχρι και την 19/09/2022 και ώρα 14.30.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Στον φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου/ης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

-Αίτηση με αναφορά στον τίτλο και τον κωδ. της θέσης.

-Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

-Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.

-Υπεύθυνη δήλωση για την κατοικία και την δυνατότητα μετακίνησης.

-Συμβάσεις ή βεβαίωση εργοδότη που να αποδεικνύει την τεκμηρίωση της ειδικής ή επαγγελματικής εμπειρίας (όπου απαιτείται)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στον κ. Ιωάννη Θάνο /τηλ. 210 7491605/ ithanos@ekke.gr. 

Δείτε εδώ την προκήρυξη:

Πηγή:https://www.ekke.gr/