ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: Πρόσληψη προσωπικού

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης της Αθήνας, ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 5 “Παρεμβάσεις στα μνημεία” του έργου “Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος”. 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Προϊστορική – Κλασική Αρχαιολογία

ΔΕ Σχεδιαστών με εμπειρία στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων

ΥΕ Εργατών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efaath_asep@culture.gr είτε είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (Εργάσιμες ημέρες 09:00-14:00, προαιρετικά), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Μακρυγιάννη 2-4, 11742, Αθήνα απευθύνοντάς την στο Γραφείο Διοικητικού, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών.

Υποβολή αιτήσεων: από 21-9-2022 έως 30-9-2022

Δείτε εδώ την προκήρυξη: