Δήμος Κηφισιάς: 44 Νέες θέσεις εργασίας

Ο  Δήμος Κηφισιάς, ανακοίνωσε την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισµένου χρόνου (8 μηνών), συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόµων, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο ∆ήµο του, που εδρεύει στην Κηφισιά της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

ΔΕ Οδηγών Γ Κατηγορίας

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

ΔΕ Οδηγών Δ΄Κατηγορίας

ΔΕ Υδραυλικών

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ∆Ε/ΥΕ και να την υποβάλουν µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Κηφισιάς, Εµµ. Μπενάκη 3, Τ.Κ 14561, Κηφισιά Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο  Τµήµα Προσωπικού, υπόψη κου Ποµόνη Ιωάννη ή κας Γιαννακοπούλου Γεωργίας.

Κατάθεση αιτήσεων μέχρι και τη Δευτέρα 24/10/2022

Tηλ. επικοινωνίας: 2132007153, 2132007189, 2132007186 και 2132007155).

Δείτε την προκήρυξη

Πηγή: https://www.kifissia.gr