Δήμος Αθηναίων: Νέες θέσεις εργασίας

Προσλήψεις με συμβάσεις μίσθωσης έργου, επτά (7) ατόμων, χρονικής διάρκειας έως 31 Δεκεμβρίου 2023, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική» με (MIS) 504564 στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (Απασχόληση σε βάρδιες, αμοιβή 2.550€)

ΙΑΤΡΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ (Μερική απασχόληση, αμοιβή 1.100€)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ (Απασχόληση σε βάρδιες, αμοιβή 2.100€ έως 2.550€.)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΕ/ΤΕ (Απασχόληση σε βάρδιες, αμοιβή 2.550€)

ΔΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ/ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (Απασχόληση σε βάρδιες, αμοιβή 2.100€)

Τόπος εκτέλεσης του Έργου ορίζεται ο χώρος που στεγάζεται το Συμβουλευτικό Κέντρο για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική» με (MIS) 504564 στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου Αθηναίων που είναι ενταγμένη στο ΠΕΠ «Αττική», επί των οδών Λήθης 2 και Αγίου Μελετίου 109, ή άλλες δομές του Δήμου που καλύπτουν τις ανάγκες των ωφελούμενων χρηστών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αθηναίων – Λιοσίων 22 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου 2ος Όροφος, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αθηναίων, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου 2ος Όροφος, Λιοσίων 22, Σ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στην Επιτροπή Αξιολόγησης της υπ’αριθμ. 153536/24-05-2023 Ανακοίνωσης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας Ανακοίνωσης σε ημερήσιες εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ