Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης: Πρόσληψη καθηγητών μουσικής

Η Κοινωφελής ∆ημοτική Επιχείρηση (Κ∆Ε∆ΑΜ), που εδρεύει στο Δήμο Αµπελοκήπων-Μενεµένης για την υλοποίηση των Πολιτιστικών Προγραµµάτων της, προσλαμβάνει δέκα πέντε (15) καθηγητών μουσικής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ –  ΠΙΑΝΟ

ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ – ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ – ΠΙΑΝΟ

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ / ΣΥΝΘΕΣΗ

ΠΕ ή ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ – ΤΡΟΜΠΕΤΑ

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ – ΦΛΑΟΥΤΟ

ΠΕ ή ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ – ΣΑΞΟΦΩΝΟ

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΙ

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ – ΜΟΝΩ∆ΙΑ & ΜΕΛΟ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ – ΚΙΘΑΡΑ

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ – ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ

∆Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΚΡΟΥΣΤΑ – ΝΤΡΑΜΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα δικαιολογητικά, είτε σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση odeioampelokipon@gmail.com , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής ∆ημοτική Επιχείρηση ∆ήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ∆Ε∆ΑΜ), 28ης Οκτωβρίου 59, Αμπελόκηποι, ΤΚ 56123, απευθύνοντας την στο ∆ημοτικό Ωδείο (τηλ. επικοινωνίας: 2310726668).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο τοπικές εφημερίδες.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 14/10/2022 έως 24/10/2022

Τηλ: 2310 726668

Δείτε την προκήρυξη

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/

Ακολουθήστε μας στο Facebook