Δήμος Αγιάς: Πρόσληψη Παιδαγωγού για 12 μήνες

πρόνοια

Ο Δήμος Αγιάς αποφάσισε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγιάς», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014– 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ– ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» στο Δήμο Αγιάς, που εδρεύει στην Αγιά της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Διάρκεια σύμβασης:  από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 12 μήνες με ανανέωση ή  παράταση έως τη λήξη του Προγράμματος.

Ειδικότητα: ΠΕ Ειδικού Παιδαγωγού

Τηλ. επικοινωνίας: 2494350122