ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα 10Κ/2021 ΕΥΑΘ ΑΕ

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως αριθ.ΦΕΚ 2498/6-1022 ο πίνακας προσληπτέων της Προκήρυξης που κυρώθηκε με την υπ’ αρ. 802/22.09.2022 απόφαση του Β’ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τα άρθρα 28-30 του ν. 4765/2021, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) σύμφωνα με την Προκήρυξη 10Κ/2021 (Α.Σ.Ε.Π. 60 και Α.Σ.Ε.Π. 64), ως εξής:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10Κ/2021 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)
ΦΟΡΕΑΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΘ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕ