ΑΣΕΠ 8Κ/2022: Προσλήψεις ΠΕ και ΤΕ ανά ειδικότητα/υπηρεσία

ΑΣΕΠ

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη 70 ατόμων σε μόνιμες θέσεις με σειρά προτεραιότητας, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στις παρακάτω υπηρεσίες:

  • στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ),
  • στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης-ΟΠΕΚΑ,
  • στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων-ΜΤΠΥ,
  • στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο-ΝΑΤ,
  • στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης-ΕΚΚΑ (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) και
  • στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου http://www.asep.gr .

Μεταξύ των θέσεων απασχόλησης υπάρχουν 10  θέσεις πολυτέκνων7  θέσεις τρίτεκνων, 7 θέσεις για άτομα με αναπηρία 50% και τρεις (3) για άτομα που έχουν συγγενείς πρώτου βαθμού με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Υποβολή αιτήσεων έως Παρασκευή 11 Νοεμβρίου και ώρα 14.00´

Δείτε τις θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ανά Υπηρεσία και έδρα:

Δείτε τις θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ανά Υπηρεσία και έδρα:

Δείτε εδώ την Προκήρυξη