ΑΣΕΠ 7Κ/2020: Νέα αποτελέσματα από τον πίνακα επιλαχόντων

Tο ΑΣΕΠ ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουνίου, ότι προέβη, μετά τους απαιτούμενους ελέγχους, στην κατάρτιση νέων προσωρινών πινάκων κατάταξης, διοριστέων και απορριπτέων υποψηφίων, για την πλήρωση 7 θέσεων τακτικού προσωπικού, στο πλαίσιο της προκήρυξης 7Κ/2020 του ΑΣΕΠ, από τους πίνακες επιλαχόντων, με τα ίδια τυπικά προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονταν στην προκήρυξη.

Πρόκειται για 7 θέσεις  που κατανέμονται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης), ήτοι:

  • τεσσάρων (4) θέσεων του κλάδου ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ),
  • μίας (1)  θέσης του κλάδου ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ) και
  • δύο (2) θέσεων του κλάδου ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ)

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική αίτηση

Δείτε Εδώ https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.060981&_afrLoop=116620965277857867&_adf.ctrl-state=v6dn78pqx_75#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.060981%26_afrLoop%3D116620965277857867%26_adf.ctrl-state%3Dv6dn78pqx_79