ΑΣΕΠ: 6Κ/2022 πόσοι υπέβαλαν αίτηση

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της Προκήρυξης 6Κ/2022  για τις εξήντα έξι (66) θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών), στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και στο Πράσινο Ταμείο Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), υποβλήθηκαν συνολικά 8.152 αιτήσεις.

Αναλυτικότερα:

ΠΕ 6.741 αιτήσεις για 59 θέσεις,

αναλογία ανά θέση: 1 θέση/114 υποψηφίους

ΤΕ 1.350 αιτήσεις για 6 θέσεις,

αναλογία ανά θέση: 1 θέση/225 υποψηφίους

ΔΕ 61 αιτήσεις για 1 θέση

αναλογία ανά θέση: 1 θέση/61 υποψήφιους

Δείτε εδώ τα στατιστικά: https://www.asep.gr/webcenter/content/conn/ucmserver/path/Enterprise%20Libraries/asep/statistika/2022/graph_6K_2022.pdf?lve