Θεσσαλονίκη: Θέση εργασίας Ψυχολόγου σε ΜΚΟ

Η Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (ΕΔΗΔ) της ΑΡΣΙΣ Θεσσαλονίκης προκηρύσσει

1 θέση μερικής απασχόλησης Ψυχολόγου

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 30

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Ψυχολογίας ΠΕ

 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό)

 • Καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής Γλώσσας

 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ενός έτους σε συναφές αντικείμενο (ιδανικά σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ή ευρύτερα προηγούμενη εργασία στο προσφυγικό αντικείμενο).

 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση γαλλικών)

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες

 • Εθελοντική εργασία

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γενικότερα ή των παιδιών ειδικότερα,

 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας

 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας

 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στη μη διάκριση, εχεμύθεια

 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς.

 • Διάθεση εξέλιξης (κατάρτιση, επιμόρφωση, ενημέρωση)

 • Δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής

Καθήκοντα

 • Σχεδιασμός και υποστήριξη των ατομικών σχεδίων δράσης. Κατάρτιση και ενημέρωση του ατομικού φακέλου του φιλοξενούμενου

 • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη ωφελούμενων σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο

 • Συντονισμός της ομάδας διαχείρισης περιστατικών

 • Είναι υπεύθυνος των εθελοντών

 • Οργάνωση και υλοποίηση ομάδων βιωματικής μάθησης και έκφρασης συναισθηματικών και ψυχο – κοινωνικών διεργασιών

 • Οργάνωση και υποστήριξη οργανωμένων εργαστηρίων ανάπτυξης και βελτίωσης δεξιοτήτων

 • Υποστήριξη της σχολικής προσαρμογής των ωφελούμενων

 • Οργάνωση και υποστήριξη εξωσχολικών δραστηριοτήτων

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας

 • Συμμετέχει στην  εκπαίδευση των φοιτητών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση

 • Τηρεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο

pylistaff.arsis@gmail.com

έως τις 31/05/2024 στις 17:00

τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη θέσης εργασίας Ψυχολόγου στην Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (ΕΔΗΔ) της ΑΡΣΙΣ στην Θεσσαλονίκη».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα

 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών

 3. Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

 4. Φωτοαντίγραφο Πιστοποίησης Ξένων Γλωσσών

 5. Φωτοαντίγραφο Πιστοποίησης Η/Υ

 6. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες (όπου υπάρχουν προηγούμενοι εργοδότες)

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 03/06/2024 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 03/06/2024.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα δια ζώσης ή μέσω διαδικτύου (skype, webex) στις 04/06/2024.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι  να μην έχει  καταδικαστεί ο (υποψήφιος/α)  εργαζόμενος/η  για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα (εξαιρούνται οι παραβάσεις του ΚΟΚ) και η αντίστοιχη προσκόμιση ποινικού μητρώου.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

ΠΗΓΗ