Θέση εργασίας HR Υπεύθυνου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

ΑΡΣΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΚΦΑΑ 2024

Στο Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης «Πόρτα Ανοιχτή» στην Αργυρούπολη, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή δραστηριοποιείται στην παροχή προγραμμάτων και υπηρεσιών σε παιδιά και ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση (κινητική αναπηρία).

Η Εταιρεία αναζητά έναν έμπειρο HR Υπεύθυνο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, που συνάδουν με τις αξίες και τους στόχους της οργάνωσης, και  θα αποτελέσει ένα σημαντικό μέλος της διοικητικής ομάδας, επιβλέποντας κάθε πτυχή της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, και συνεισφέροντας ουσιαστικά στην πραγματοποίηση του κοινωφελούς έργου και των σκοπών  της Εταιρείας.

ΥΠΕΥΘYΝΟΤΗΤΕΣ:

 • Ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικών και διαδικασιών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

 • Παρακολούθηση του πλήρους κύκλου απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των προσλήψεων και αποχωρήσεων, της ένταξης νεοπροσληφθέντων, της εκπαίδευσης και της αξιολόγησης.

 • Διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους εργασιακούς κανόνες και την νομοθεσία. Συνεχής ενημέρωση σχετικά με τις καλύτερες πρακτικές του τομέα της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Παρακολούθηση και ανάλυση σχετικών δεικτών με στόχο την ανάδειξη περιοχών βελτίωσης.

 • Υποστήριξη και καθοδήγηση των υπεύθυνων των επιμέρους τμημάτων της Εταιρείας, σε θέματα που αφορούν τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων των εργαζομένων, της διαχείρισης συγκρούσεων και της διασφάλισης της αποτελεσματικότητάς τους.

 • Σχεδιασμός και διαχείριση προγραμμάτων επιβράβευσης προσωπικού, συνταξιοδότησης και πολιτικών αποχώρησης.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή άλλο σχετικό εκπαιδευτικό πεδίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Τριετής σχετική εργασιακή εμπειρία

 • Επιθυμητή εμπειρία σε Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

 • Υψηλού επιπέδου διαπροσωπικές και επικοινωνιακές ικανότητες

 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και του MS Office

 • Εμπειρία σε πληροφοριακά συστήματα Ανθρώπινου Δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων μισθοδοσίας

 • Καλή γνώση της κείμενης εργατικής νομοθεσίας

Εάν σας ενδιαφέρει η ανωτέρω θέση και πιστεύετε ότι διάθετε τα κατάλληλα προσόντα, προωθήστε το βιογραφικό σας σημείωμα μέχρι τις

10 Ιανουαρίου 2024

στο e-mail opendoor@eps-ath.gr

υπόψη κας Ελένης Ροδίτη, Γενικής Διευθύντριας.

ΠΗΓΗ